Konkursy dla przedsiębiorców i NGO – dotacje, pożyczki, dofinansowania

 

Przedstawiamy informacje na temat dofinansowań dla przedstawicieli NGO oraz przedsiębiorców. Bliższe informacje na temat konkursów i warunków prowadzonych naborów są dostępne na stronach internetowych realizatorów.


Konkurs „Kierunek – Innowacja 2022”

Trwa konkurs „Kierunek – Innowacja 2022” przeznaczony dla nauczycieli publicznych i niepublicznych szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Celem konkursu jest promocja i wspieranie działalności innowacyjnej szkół.

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu przez nauczyciela opisu działalności innowacyjnej zrealizowanej w roku szkolnym 2020/2021 lub realizowanej w obecnym roku szkolnym 2021/2022.

Opis powinien być przygotowany przez jedną osobę. Może on jednak obejmować działalność realizowaną przez grupę nauczycieli.

Zadanie konkursowe powinno zostać opracowane za pomocą edytora dostępnego na koncie nauczyciela na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej.

Organizatorem konkursu jest Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Ostateczny termin składania wniosków upływa 29 lipca 2022 r.

Szczegółowe informacje pod linkiem: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/konkurs-dla-nauczycieli-szkol-podstawowych-i-ponadpodstawowych-kierunek–innowacja-2022


Program Małych Inicjatyw w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jako Operator Programu Kultura Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014 – 2021 poinformowało o zbliżającym się uruchomieniu nowego instrumentu wsparcia inicjatyw bilateralnych.

Podstawowym celem instrumentu będzie umożliwienie długofalowej i szerokiej współpracy pomiędzy instytucjami z Polski i z Państw-Darczyńców (Norwegii, Islandii i Liechtensteinu). Ponadto, mając na uwadze toczącą się w Ukrainie wojnę i miliony uchodźców w Europie instrument ma stworzyć możliwości włączenia działań na rzecz mniejszości ukraińskiej.

Poziom dofinansowania projektów z Funduszu Współpracy Dwustronnej wyniesie do 100% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 30 000 euro.

Minimalna wartość dotacji to 10.000 euro.

Nabór wniosków zostanie ogłoszony we wrześniu br. i potrwa do końca miesiąca.

Projekty będą mogły trwać maksymalnie 9 miesięcy – do 31 października 2023 roku.

W ramach Małych Inicjatyw promowane będą małe, lokalne projekty mające na celu zwiększenie wiedzy/specjalizacji partnerów na wcześniej uzgodniony temat.

Przykładowe typy działań to:
1. Tworzenie platform networkingowych zwiększających dostęp do kultury.
2. Rozwój zawodowy (warsztaty, seminaria, konferencje, szkolenia dla wnioskodawców / partnerów).
3. Współpraca z ekspertami w opracowywaniu i testowaniu nowych metod pracy, profesjonalnych planów strategicznych itp.
4. Działania zawierające element budowania potencjału artystów / ekspertów biorących udział w inicjatywie.
5. Planowanie ogólnospołecznych wydarzeń artystycznych lub kulturalnych.

Wszystkie Małe-Inicjatywy muszą być realizowane w partnerstwie pomiędzy podmiotem polskim a podmiotem z Państwa-Darczyńcy.

W projektach będą mogły uczestniczyć następujące podmioty z Polski:
– publiczne instytucje kultury,
– archiwa państwowe,
– szkoły artystyczne i uczelnie artystyczne,
– kościoły lub związki wyznaniowe,
– organizacje pozarządowe z dziedziny kultury,
– jednostki samorządu terytorialnego,
– podmioty zarządzające obiektami indywidualnie wpisanymi na listę UNESCO lub uznanymi przez Prezydenta RP za Pomniki Historii,
– publiczne i prywatne podmioty komercyjne działające w sektorze kultury i sektorze kreatywnym zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu (UE) nr 1295/2013 w sprawie programu „Kreatywna Europa”.

Szczegółowe informacje pod linkiem: https://eogkultura.mkidn.gov.pl/pages/dzialania/fundusz-wspolpracy-dwustronnej/informacje-ogolne.php


„Kierunek Sukces” – program Fundacji Empiria i Wiedza,

„Kierunek Sukces” to program Fundacji Empiria i Wiedza, który ma na celu realizację projektów edukacyjnych związanych z podnoszeniem wiedzy, umiejętności i kompetencji młodzieży w zakresie edukacji finansowej i ekonomicznej. W programie mogą brać udział podmioty realizujące projekty skierowane do młodzieży ze szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych.

Program „Kierunek Sukces” ma na celu wsparcie projektów, które przyczynią się do:

 • Podnoszenia poziomu wiedzy z zakresu edukacji ekonomicznej wśród młodzieży;
 • Kształtowania umiejętności racjonalnego planowania, zarządzania i inwestowania własnymi finansami;
 • Rozwijania zdolności dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych związanych z podejmowanymi decyzjami finansowymi;
 • Rozbudzania i wzmacniania wśród młodzieży postaw przedsiębiorczych;
 • Doskonalenia umiejętności analizy zjawisk zachodzących w gospodarce mających wpływ na zachowania przedsiębiorcze.

W ramach programu, dofinansowanie może być przeznaczone na:

 • organizację, przygotowanie i realizację warsztatów, szkoleń, spotkań edukacyjnych dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych;
 • zakup materiałów i pomocy dydaktycznych związanych z prowadzonym Projektem;
 • wynagrodzenie specjalistów prowadzących warsztaty, szkolenia, spotkania edukacyjne;
 • porady specjalistyczne będące spójnym i uzasadnionym elementem Projektu;
 • zakup artykułów spożywczych nieprzekraczających kwoty 500,00 zł brutto (słownie: pięćset złotych 00/100), na -warsztaty/szkolenia/spotkania edukacyjne realizowane w czasie Projektu;
 • koszt usługi księgowej nieprzekraczający kwoty 1 000,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100);
 • koszt wynagrodzenia koordynatora Projektu nieprzekraczający kwoty 2 000,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące złotych 00/100);

  Wnioski należy składać w generatorze na stronie: www.generator.empiriaiwiedza.pl

W konkursie mogą wziąć udział:

 • fundacje,
 • stowarzyszenia,
 • biblioteki publiczne,
 • domy kultury,
 • jednostki samorządu terytorialnego (np. gminy, szkoły).

  Termin składania wniosków: od 20.06.2022 r. do 31.07.2022 r.

Pożyczki dla mikro, małych i średnich firm z terenu woj. świętokrzyskiego

Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu zaprasza do korzystania z możliwości uzyskania pożyczki inwestycyjno – obrotowej. Oferta skierowana jest do mikro, małych i średnich firm z terenu województwa świętokrzyskiego.

Fundusz jest finansowany w ramach projektu „Dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego Ośrodka Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu” ze środków Województwa Świętokrzyskiego.

O pożyczkę w Funduszu Pożyczkowym mogą ubiegać się osoby zainteresowane uruchomieniem działalności gospodarczej oraz mikro, mali i średni przedsiębiorcy.

Pożyczki mogą być przeznaczone na rozpoczęcie lub kontynuację pozarolniczej działalności gospodarczej.

Zasady udzielania pożyczek

 • wysokość pożyczki – 5.000 – 250.000 zł
 • max. okres trwania pożyczki – 5 lat
 • karencja w spłacie kapitału – do 6 miesięcy
 • prowizja od udzielonej pożyczki – 1%
 • minimalny wkład własny – 20%
 • oprocentowanie – atrakcyjne.

Więcej informacji na stronie internetowej OPP w Sandomierzu: https://www.opiwpr.org.pl/fundusze-pozyczkowe/fundusz-pozyczkowy


Już 12 lipca rusza nabór w konkursie „Wdrażanie innowacji przez MŚP”. Realizatorem jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, który obejmuje także województwo świętokrzyskie. Dofinansowanie będzie można uzyskać na takie przedsięwzięcia jak:

 • nabycie albo wytworzenie środków trwałych – maszyn i urządzeń, linii produkcyjnej lub technologicznej
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej
 • zakup usług doradczych na rzecz przygotowania do wdrożenia
 • sfinansowanie ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia dla zaliczki

Więcej informacji na temat konkursu „Wdrażanie innowacji przez MŚP”:

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/wdrazanie-innowacji-przez-msp#opis


Fundacja ORLEN Moje miejsce na ziemi – NABÓR DO V EDYCJI PROGRAMU

Fundacja ORLEN rozpoczęła nabór do piątej edycji programu grantowego dla społeczności lokalnych „Moje miejsce na Ziemi”. Do 1 sierpnia organizacje pozarządowe i instytucje samorządowe z całej Polski mogą składać wnioski o dofinansowanie pomysłów na działania w swoich małych ojczyznach. Budżet programu to 2 miliony złotych.

Granty w wysokościach 5 000, 10 000, 15 000 i 20 000 zł Fundacja ORLEN przyzna na realizację projektów związanych z: ekologią, sportem, bezpieczeństwem, kulturą, ochroną zwierząt czy zrównoważonym rozwojem. O wsparcie ubiegać się mogą nie tylko organizacje pozarządowe, ale też instytucje kultury, szkoły, przedszkola, koła gospodyń wiejskich czy parafie.

Najlepsze inicjatywy piątej edycji programu „Moje miejsce na Ziemi” wybierze komisja programowa, w skład której wchodzą przedstawiciele PKN ORLEN i jego korporacyjnej Fundacji. Szansę na wygranie grantu będą miały przede wszystkim projekty poprzedzone rzetelnym rozpoznaniem lokalnych potrzeb oraz te, integrujące mieszkańców i angażujące do współpracy różne podmioty. Projekty muszą być realizowane w okresie od 3 października 2022 roku, a 30 czerwca 2023 roku.

WNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ POPRZEZ SYSTEM ON-LINE: https://darowiznyfundacja.orlen.pl/#/login

Termin składania wniosków upływa 1 sierpnia br. o godzinie 23.59. Po tej dacie nie będzie możliwości złożenia wniosku do programu.

Więcej informacji: https://fundacja.orlen.pl/PL/NaszeProgramy/Strony/Moje-miejsce-na-ziemi.aspx


Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej – SPORTOWE WAKACJE Z FUNDACJĄ LOTTO 2022
Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej ponownie została wybrana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, w ramach programu „Sportowe Wakacje +”, krajowym operatorem konkursu na dofinansowanie obozów sportowych. Na realizację zadania MSiT wraz z Fundacją przeznacza łącznie 15 000 000 zł. W ramach konkursu organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dofinansowanie kosztów obozów sportowych wyjazdowych odbywających się w terminie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2022 roku.

Wnioski o dofinansowanie obozów sportowych można składać do 31.07.2022 r. lub do wyczerpania środków przeznaczonych na dofinansowanie. Wnioski o refundację kosztów obozu można składać do 30.06.2022 r. Refundacja dotyczy obozu, którego realizacja rozpoczęła się przed dniem złożenia wniosku.

O dofinansowanie mogą ubiegać się organizacje pozarządowe zarejestrowane w Polsce, które w ramach swojej podstawowej działalności statutowej realizują zadania związane z upowszechnianiem sportu i kultury fizycznej tj. w szczególności:

 • Związki stowarzyszeń,
 • Stowarzyszenia,
 • Fundacje.

  Organizacja obozu musi mieć charakter niekomercyjny (Organizator nie może osiągnąć dochodu).Każdy obóz powinien:
 1. mieć sportowy charakter,
 2. trwać co najmniej 7 dni oraz musi być przeprowadzony w sposób ciągły tj. kolejno w czasie następujących po sobie dni, natomiast dofinansowaniem może być objęte maksymalnie 10 dni obozu,
 3. realizować w każdym dniu co najmniej 2 godziny zajęć sportowych,
 4. mieć charakter wyjazdowy,
 5. odbywać się wyłącznie na terenie Polski,
 6. być zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

Kadra szkoleniowa powinna składać się wyłącznie z osób posiadających uprawnienia trenera lub instruktora sportu.
Dofinansowanie może obejmować jedynie wydatki na uczestników obozu w kategoriach:

 • transport,
 • wyżywienie,
 • zakwaterowanie,
 • ubezpieczenie na czas obozu,
 • wynagrodzenie prowadzącego zajęcia (tj. wynagrodzenie trenera lub instruktora),
 • wynajem obiektów sportowych,
 • działania kulturalne.

Dofinansowanie może być przeznaczone na refundację już poniesionych kosztów obozu.
Kwota dofinansowania na jednego uczestnika obozu nie może przekroczyć 100 zł za 1 dzień obozu jednak nie więcej niż 1000 zł za cały okres obozu.
Okres dofinansowania może obejmować od 7 do 10 dni obozu.
Dofinansowanie może dotyczyć nie więcej niż 50 uczestników obozu.
Wkład własny Wnioskodawcy musi wynosić co najmniej 5% kosztów całego obozu.
Więcej informacji: https://www.fundacjalotto.pl/sportowe-wakacje/


Edukacja młodych konsumentów (realizacja w latach 2022-2023)

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ogłasza otwarty konkurs ofert: „Edukacja młodych konsumentów” (realizacja w latach 2022-2023). Konkurs jest prowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020 r. poz. 1057 ze zm.) oraz zarządzenia Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie regulaminu dotacji udzielanych organizacjom konsumenckim (Dz. Urz. UOKiK poz. 2). Wnioski należy złożyć do 30 czerwca 2022 r.

Przedmiotem konkursu ofert jest realizacja zadania publicznego pt. „Edukacja młodych konsumentów (realizacja w latach 2022-2023)”. Zadanie zostało podzielone na podzadania:

 • Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć edukacyjnych o tematyce konsumenckiej dla dzieci w wieku przedszkolnym,
 • Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć edukacyjnych o tematyce konsumenckiej dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych.

Celem zadania jest: zapoznanie najmłodszych dzieci z podstawowymi pojęciami konsumenckimi oraz rozwój ich kompetencji konsumenckich, podniesienie świadomości młodzieży w zakresie praw konsumenckich w Internecie, zainteresowanie nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz szkół ponadpodstawowych tematyką konsumencką oraz zachęcenie ich do realizowania zajęć w tym zakresie.

Zadanie podzielone jest na 2 podzadania:

 1. Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć edukacyjnych o tematyce konsumenckiej w przedszkolach dla dzieci 4-5 letnich:
 2. Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć edukacyjnych o tematyce konsumenckiej dla uczniów szkół ponadpodstawowych:

Podmiotem uprawnionym do udziału w konkursie jest ta organizacja, do której zadań statutowych należy ochrona interesów konsumentów.

Kwota środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania publicznego objętego konkursem wynosi: 400 000,00 (słownie: czterysta tysięcy złotych), po 200 000,00 zł na rok 2022 i 2023.

Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa 30 czerwca 2022 r. o godz. 16:15.

Termin realizacji zadania publicznego ustala się od dnia zawarcia umowy (planowany termin: 1 sierpnia 2022 r.) do 31 grudnia 2023 r.

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: https://uokik.gov.pl/konkursy.php#faq4791


Certyfikat dla małych księgarni

„Certyfikat dla małych księgarni” to program własny Instytutu Książki, którego celem jest wsparcie małych księgarni oraz wzmocnienie ich roli jako placówek aktywnie promujących czytelnictwo i promotorów kultury dla lokalnych społeczności. – 30 czerwca 2022 r.

 

Celem programu jest wsparcie małych księgarni oraz wzmocnienie ich roli jako placówek aktywnie promujących czytelnictwo i promotorów kultury dla lokalnych społeczności. Certyfikat dla księgarni jest przyznawany na dwa lata, ale wsparcie finansowe jest udzielone tylko w pierwszym roku.

Zadanie obejmujące następujące kategorie wydatków:

 • koszty promocji księgarni;
 • koszty konsultingu i doradztwa;
 • koszty stałe utrzymania lokalu księgarni;
 • koszty realizacji planu proczytelniczego;
 • zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia księgarni.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:

Małe księgarnie:

 1. Przedsiębiorcy spełniający kryteria mikro- bądź małego przedsiębiorstwa.
 2. Organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 3. Kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne.

Podmioty prowadzące małe księgarnie, które rozumiane są jako sklepy stacjonarne zajmujące się sprzedażą detaliczną książek, w których co najmniej 50% przychodów pochodzi ze sprzedaży książek, działające poza krajowymi i międzynarodowymi sieciami handlowymi, których oferta kształtowana jest samodzielnie przez księgarza i obejmuje produkcję wydawniczą wielu oficyn.

Wymagania obowiązkowe dla wnioskodawców to:

 1. Uzyskanie w księgarni objętej zadaniem w roku 2021 minimum 50% przychodów pochodzących ze sprzedaży książek.
 2. Dostępność w księgarni objętej zadaniem minimum 1000 tytułów, w tym nie więcej niż 50% tytułów należących do wydawcy-właściciela księgarni.
 3. Prowadzenie działalności w formie małej księgarni przez minimum dwa lata kalendarzowe.
 4. Liczba księgarni w strukturze wynosi 3 lub mniej (w tym maksymalnie dwie filie).
 5. Dostępność w ofercie księgarni objętej zadaniem wydawnictw regionalnych.

WYSOKOŚĆ DOTACJI: 100%, do 40.000 zł. Wkład własny nie jest wymagany.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 30 czerwca 2022 r.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: do 30.11.2023 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu https://instytutksiazki.pl/dotacje,3,programy-instytutu-ksiazki,2,certyfikat-dla-malych-ksiegarni,55.html

To top