Konkurs MEN: Pozytywna szkoła – II edycja

Minister Edukacji i Nauki ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 roku zadania z zakresu zdrowia publicznego pn. Pozytywna szkoła – realizacja projektów i programów edukacyjnych, wychowawczych, interwencyjnych oraz profilaktycznych opartych na podstawach naukowych, w tym programów profilaktyki uniwersalnej, wskazującej i selektywnej – II edycja. – 14 lipca 2022 r.

FUNDATOR: Ministerstwo Edukacji i Nauki

CEL KONKURSU:  Moduł I – Celem zadania jest ochrona i wzmacnianie potencjału zdrowia psychicznego dzieci, uczniów, nauczycieli i rodziców; profilaktyka zaburzeń psychicznych u dzieci, uczniów i dysfunkcji rodzin oraz udzielanie dostosowanego do potrzeb odbiorców wsparcia.

Moduł II – Celem zadania jest zwiększenie kompetencji dzieci, uczniów i ich rodziców oraz nauczycieli w zakresie aktywnego prowadzenia prozdrowotnego stylu życia. Moduł III – Celem zadania jest podniesienie kompetencji nauczycieli, w tym nauczycieli specjalistów i wychowawców w wielokulturowym środowisku przedszkola i szkoły w zakresie rozpoznawania wczesnych objawów zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i uczniów oraz odpowiednie dostosowanie indywidualnego oraz grupowego wsparcia do rozpoznanych potrzeb, w tym integracji wielokulturowego środowiska.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: Zadania z zakresu zdrowia publicznego obejmują:

1) monitorowanie i ocenę stanu zdrowia społeczeństwa, zagrożeń zdrowia oraz jakości życia związanej ze zdrowiem społeczeństwa;

2) edukację zdrowotną dostosowaną do potrzeb różnych grup społeczeństwa, w szczególności dzieci, młodzieży i osób starszych;

3) promocję zdrowia; 3a) kreowanie postaw zdrowotnych i społecznych sprzyjających profilaktyce zachowań ryzykownych;

3b) zapobieganie uzależnieniom oraz skutkom zdrowotnym i społecznym wynikającym z uzależnień;

4) profilaktykę chorób;

5) działania w celu rozpoznawania, eliminowania lub ograniczania zagrożeń i szkód dla zdrowia fizycznego i psychicznego w środowisku zamieszkania, nauki, pracy i rekreacji;

6) analizę adekwatności i efektywności udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej w odniesieniu do rozpoznanych potrzeb zdrowotnych społeczeństwa;

7) inicjowanie i prowadzenie:

a) działalności naukowej w zakresie zdrowia publicznego,

b) współpracy międzynarodowej dotyczącej działalności naukowej w zakresie zdrowia publicznego;

8) rozwój kadr uczestniczących w realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego;

9) ograniczanie nierówności w zdrowiu wynikających z uwarunkowań społeczno-ekonomicznych;

10) działania w obszarze aktywności fizycznej,

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego określonymi w pkt 1-10, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.).

WYSOKOŚĆ DOTACJI: Na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego w 2022 r. przeznacza się środki publiczne w maksymalnej wysokości:

– 339 439 zł. (słownie: trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści dziewięć złotych), w tym:

– 190 000 zł na moduł I – (słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych);

– 79 439 zł na moduł II – (słownie: siedemdziesiąt tysięcy czterysta trzydzieści dziewięć złotych) oraz

– 70 000 zł na moduł III – (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych).

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 14 lipca 2022 r.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:  od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2022 r.

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-w-latach-2021—2025-zadania-z-zakresu-zdrowia-publicznego-pn-pozytywna-szkola—realizacja-projektow-i-programow-edukacyjnych-wychowawczych-interwencyjnych-oraz-profilaktycznych-opartych-na-podstawach-naukowych-w-tym-programow-profilaktyki-uniwersalnej-wskazujacej-i-selektywnej–ii-edycja

KONTAKT: Informacje w sprawach związanych z konkursem można uzyskać w MEiN, Departament Wychowania i Edukacji Włączającej e-mail: Teresa.Szopinska-Grodzka@mein.gov.pl

To top