Program Wsparcia Edukacji

Ministerstwo Edukacji i Nauki zaprasza do składania wniosków na dofinansowanie realizacji działań w ramach „Programu dla Edukacji”. Celem programu jest wsparcie organizacji pozarządowych, w tym organizacji harcerskich, a także innych podmiotów prowadzących działalność statutową w obszarze oświaty i wychowania. Wspomniane organizacje mogą otrzymać dofinansowanie na realizację przedsięwzięć związanych z innowacjami w edukacji, działaniami o charakterze patriotycznym oraz popularyzacją sportu i aktywności fizycznej.
Rodzaj wsparcia:
DOTACJA
Finansowanie:
ZALICZKA
Budżet programu:
10.000.000 zł.
Wysokość wsparcia:
maks. 90%:
1. „Innowacyjna edukacja”: 50.000 zł – 250.000 zł.
2. „Edukacja patriotyczna”: 20.000 zł – 250.000 zł.
3. „Edukacja poprzez sport”: 20.000 zł – 250.000 zł.
Wkład własny:
min. 10%.
Czas trwania projektu:
do 31.12.2022.
Partner zagraniczny:
NIE
Składanie wniosków przez internet:
TAK
Kto może złożyć wniosek ?
1. Organizacje pozarządowe, w tym organizacje harcerskie.
2. Osoby prawne prowadzące statutową działalność w zakresie oświaty i wychowania.
Na co można uzyskać wsparcie ?
1. Tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych oraz materiałów o charakterze edukacyjnym innowacyjnych co do formy.
2. Organizowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, w tym kształtujących aktywność społeczną i umiejętność spędzania czasu wolnego.
3. Organizowanie współzawodnictwa sportowego szkół.
4. Organizowanie wydarzeń, w tym: konkursów, wystaw, prezentacji, warsztatów, odczytów, imprez sportowo-rekreacyjnych, seminariów, konferencji, rajdów.
5. Inne działania mające na celu wspieranie systemu oświaty skierowane do podmiotów, o których mowa w art. 2 ustawy – Prawo oświatowe.
Realizowane działania powinny wpisywać się merytorycznie w zakres rzeczowy jednego z 3 modułów:
Moduł nr 1 – „Innowacyjna edukacja”:
– kształtowanie u uczniów umiejętności sprawnego posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi;
– wyzwalanie u uczniów i nauczycieli otwartości na nowe technologie i kreatywności poprzez wykorzystanie materiałów o charakterze edukacyjnym innowacyjnych co do formy oraz interaktywnych pomocy dydaktycznych;
– kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości i kreatywności sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym i gospodarczym;
– upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń, w tym związanych z korzystaniem z technologii informacyjno-komunikacyjnych;
– tworzenie warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów, w szczególności w obszarze nowych technologii.
Moduł nr 2 – „Edukacja patriotyczna”: – odkrywanie, dokumentowanie i upowszechnianie wiedzy z zakresu historii Polski, zgodnie z treściami programowymi dotyczącymi przedmiotu historia, określonymi w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 356, z późn. zm.);
– podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, w tym ukazywanie i wdrażanie uniwersalnych wartości związanych z postawami patriotycznymi;
– wsparcie wychowawczej roli rodziny zgodnie z treściami programowymi dotyczącymi wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego, realizowanymi w ramach zajęć edukacyjnych „Wychowanie do życia w rodzinie” zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 395, z późn. zm.).
Moduł nr 3 – „Edukacja poprzez sport”:
– popularyzacja i upowszechnianie idei edukacji poprzez sport;
– popularyzacja i upowszechnianie wśród uczniów aktywnego trybu życia i aktywnego spędzania wolnego czasu, w tym popularyzacja różnych dyscyplin sportowych;
– kształtowanie pozytywnych wzorców poprzez wykorzystanie dydaktycznej funkcji sportu, w szczególności połączeniu rozwoju cech psychofizycznych uczniów oraz cech społeczno-kulturowych;
– upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o zasadach racjonalnego odżywiania oraz przeciwdziałaniu marnowaniu żywności.
Opis:
Organizatorem programu jest Ministerstwo Edukacji i Nauki.
Cele:
1. Wspieranie wychowania patriotycznego, kształtowanie dumy narodowej, rozbudzenie zainteresowania historią Polski ze szczególnym uwzględnieniem polskich symboli narodowych – flaga, godło, hymn, kształtowanie świadomości i postaw obywatelskich, nauka szacunku do wartości takich jak: wolność, niepodległość, miłość do ojczyzny.
2. Włączenie uczniów w aktywne uczestnictwo w życiu społecznym.
3. Formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób.
4. Wspieranie systemu oświaty poprzez wykorzystanie nowych technologii i innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych.
5. Wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej.
6. Rozwijanie aktywnego udziału w życiu społeczności rodzinnej, szkolnej, lokalnej i państwowej.
7. Rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki.
8. Promocja zdrowego trybu życia i aktywności fizycznej.
9. Rozwój cech psychofizycznych, w tym cech wolicjonalnych, takich jak: determinacja, wytrwałość, wola walki, konsekwencja, dyscyplina pracy.
10. Rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość.
Jeden wnioskodawca może złożyć maksymalnie 2 wnioski w ramach jednego modułu oraz maksymalnie 3 wnioski w ramach całego programu.
Projekty realizowane w ramach programu nie mogą mieć charakteru komercyjnego.
Termin składania wniosków: 31.07.2022 r.
Więcej informacji pod linkiem: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/program-wsparcia-edukacji
To top