Trwa pilotażowa edycja programu Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego „Generacja V4”

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki prowadzi nabór w ramach pilotażowej edycji programu „Generacja V4”. Wnioski o granty w wysokości do 10.000 euro mogą składać m.in. szkoły, kluby sportowe i organizacje młodzieżowe. Adresatem realizowanych działań mają być młodzi ludzie w wieku od 14 do 30 lat.

Projekt powinien obejmować mobilność młodych ludzi z co najmniej dwóch krajów Grupy Wyszehradzkiej.

Może również zakładać współpracę z państwami sąsiadującymi z V4 (Austrią, Niemcami oraz Ukrainą).

W ramach projektu należy zrealizować co najmniej:
– jedno wspólne wydarzenie z udziałem obu/wszystkich stron,
– jedną wspólną prezentację dla społeczności lokalnej (np. plakaty, eseje, blogi, spoty wideo, itp.).

Ponadto należy wybrać jeden z 6 obszarów tematycznych „Generacja V4” lub też stworzyć własny:

1. Zrównoważony rozwój i odporność.
Podnoszenie świadomości w zakresie zmian klimatycznych i zrównoważonego rozwoju oraz utraty bioróżnorodności; zwiększanie odporności na zmiany klimatu, wymiana know-how, projekty ekologiczne itp.

2. Dziedzictwo i pamięć.
Wspólna historia i wspólna przyszłość, m.in. nauczanie/uczenie się wspólnej historii, zbieranie relacji świadków i projekty historii mówionej, przedstawianie historii lokalnej w kontekście regionalnym, promowanie (wspólnych) rocznic lub interesujących zabytków (przystąpienie do UE, rocznice 1956/1968).

3. Zdrowie i aktywny styl życia.
Sport i inne aktywności sprzyjające aktywnemu trybowi życia, promocja zdrowej diety oraz zajęcia na rzecz dobrego samopoczucia oraz zdrowia fizycznego i psychicznego.

4. Sztuka i kultura.
Wspólne tworzenie nowych spektakli, wymiana kulturalna w dziedzinie teatru, filmu, muzyki, literatury, tradycyjnego rzemiosła itp.

5. Wartości demokratyczne i cnoty obywatelskie.
Wzmacnianie zainteresowania i udziału w procesach demokratycznych, zaangażowanie na rzecz wspólnego dobra, ułatwianie dialogu na temat praw człowieka, debaty, parlamenty studenckie, zaangażowanie w życie społeczności i wolontariat.

6. Kompetencje praktyczne i przedsiębiorczość.
Wspieranie praktycznych wymian między szkołami zawodowymi, organizacjami pozarządowymi oraz między szkołami a przedsiębiorstwami oraz umożliwianie krótkoterminowych staży i szkoleń przy jednoczesnym wspieraniu ducha przedsiębiorczości i doskonaleniu konkretnych umiejętności.

Ostateczny termin składania wniosków upływa 1 sierpnia 2022 r.

Więcej informacji pod linkiem: https://www.visegradfund.org/news/new-granting-opportunity-youth-v4-gen-mini-grants/

To top