Granty dla inicjatyw edukacyjnych i społecznych

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, iż niebawem ruszy nabór wniosków w ramach konkursu dotacyjnego Z Fundacją PZU po lekcjach – edycja 2022.

 

I. Kto może złożyć wniosek?

a) fundacje działające na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2167 ze zm.),

b) stowarzyszenia działające na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2261 ze zm.),

c) uczniowskie kluby sportowe niedziałające w formie spółek, działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 ze zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

II. Przedmiot wsparcia

Celem Konkursu jest wsparcie inicjatyw edukacyjnych i wyrównujących szanse społeczne (na obszarach wiejskich i w małych miastach do 30 tys. mieszkańców) kierowanych do uczniów szkół podstawowych, przedszkoli (bezpośrednimi beneficjentami mogą być dzieci w wieku od 5 lat), liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I stopnia, branżowych szkół II stopnia, szkół specjalnych przysposabiających do pracy lub szkół policealnych, poprzez zorganizowanie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych wykraczających poza edukacyjną ofertę szkoły, na rzecz której realizowany jest projekt.

III. Poziom wsparcia

Wysokość wnioskowanej Dotacji nie może przekroczyć 50 000,00  (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych brutto).

IV. Dotację można na:

W ramach Konkursu przyznawane są dotacje na realizację nowatorskich, długofalowych projektów, które poprzez współpracę podmiotu ubiegającego się o dotację wraz ze szkołami, nauczycielami, innymi organizacjami społecznymi i środowiska lokalnego rozwijają w uczniach kreatywność, zdolności i pasje, poprawiają standardy nauczania oraz ułatwiają praktyczne zastosowanie nabytej w szkole wiedzy.

V. Termin naboru wniosków: 01.09.2022 r. – 30.09.2022 r.

Przewidywany termin rozpatrzenia wniosków i ogłoszenie listy zwycięzców 18.11.2022 r.

 

Niezbędną pomoc w przygotowaniu i opracowaniu dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku można uzyskać
u Specjalisty KSWP.

Kontakt: Telefon: 692 401 705, e-mail: a_poreba@kswp.org.pl

To top