„Sportowo Kulturalnie Lokalnie” – Program Fundacji „LOTTO”

Miej wpływ na pozytywną zmianę swojego najbliższego otoczenia. Wnioskuj do nowego Programu Fundacji LOTTO – SPORTOWO KULTURALNIE LOKALNIE!

Fundacja ogłasza konkurs, w ramach którego uprawnione organizacje i instytucje mogą składać wnioski o wsparcie własnych inwestycji tj. budowę, remont obiektów sportowych lub kulturalnych bądź na zakup niezbędnego wyposażenia. Do wygrania możliwa jest darowizna do 200 tys. zł na realizację zgłoszonego projektu. – 13 września 2022 r. FUNDATOR: Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej

O PROGRAMIE: Wsparcie sportu i kultury, będące fundamentem rozwoju fizycznego i duchowego człowieka, stanowią kluczowe filary działalności Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej, dlatego ogłaszamy konkurs „Sportowo Kulturalnie Lokalnie” na projekty dotyczące budowy lub remontu infrastruktury sportowej i /lub kulturalnej oraz zakup niezbędnego wyposażenia. Fundacja od początku swojego istnienie wspiera lokalne inicjatywy sportowe i kulturalne oraz prowadzi własne programy w tym obszarze. Poprzez wzmocnienie tych działań przez wkład w rozbudowę infrastruktury niezbędnej do uprawiania wszelkich dyscyplin sportowych oraz miejsc, w których można rozwijać talenty i pasje związane z kulturą, pragniemy aby użytkownicy tych obiektów mieli nowoczesne i bezpieczne warunki do pracy i rozwoju.

CEL KONKURSU: W ramach konkursu „SPORTOWO KULTURALNIE LOKALNIE” Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej wspiera realizacje projektów infrastrukturalnych poprzez udzielanie darowizn pieniężnych na budowę lub remont oraz zakup niezbędnego wyposażenia obiektów sportowych i kulturalnych

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: Projekt może dotyczyć: a) budowy elementów infrastruktury sportowej lub kulturalnej takich jak, np. siłownia plenerowa, ścieżka sportowo-edukacyjnej, sportowy placu zabaw, ścianka wspinaczkowa, park linowy, boisko do lekkoatletyki, np. bieżnia, podstawowe boiska do gier zespołowych, boisko do gry w szachy, strzelnica, namiot/hala sportowa, zadaszenie boiska/kortu/widowni, kontener z szatniami/węzłem sanitarnym/magazynem sprzętu sportowego, pomost do cumowania żaglówek, kajaków, tor łuczniczy, tor wrotkarski, tor rolkowy, skate-park, ścieżka rowerowa, wiata rowerowa, amfiteatr, scena zewnętrzna, kino plenerowe, teatr plenerowy, ścieżka kulturalno- edukacyjna, edukacyjny plac muzyczny itp., b) rewitalizacji/remontu obiektów sportowych bądź kulturalnych takich jak, np. naprawa dachu, wymiana okien, wymiana podłogi/nałożenie nawierzchni antypoślizgowej, naprawa/wymiana nawierzchni boiska, naprawa ogrodzenia, remont sali gimnastycznej/bibliotecznej, np. malowanie, modernizacja oświetlenia, modernizacja nagłośnienia, modernizacja istniejącego zaplecza szatniowo-sanitarnego, modernizacja widowni, adaptacja pomieszczeń do celów sportowych lub kulturalnych, modernizacja sceny, rewitalizacja amfiteatru/kina plenerowego itp., c) wymiany/zakupu wyposażenia trwałego infrastruktury sportowej bądź kulturalnej, np. piłkochwyty, trybuny, ławki, krzesła/fotele dla widzów, sprzęt sportowy, np. drabinki ścienne, trenażery, bieżnie, bramki, kosze itp., wyposażenia zaplecza sanitarno-szatniowego, np. umywalki, prysznice, szafki, stojaki na rowery, regały na książki, audiobooki, stoły i krzesła do zajęć kulturalnych, telebimy, ekrany, ekrany pneumatyczne, projektor, pianino/fortepian, książkomat, kurtyna itp., d) zakupu wyposażenia ruchomego np. piłki, znaczniki, pachołki, książki, audiobooki itp. pod warunkiem, że wartość tego typu kosztów nie przekroczy 10% (dziesięć procent) Darowizny. Projekt nie może dotyczyć budowy, remontu i wyposażenia pomieszczeń biurowych, zaplecza kuchenno-jadalnego, noclegowego itp.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: Udział w konkursie mogą wziąć właściciele bądź najemcy lub dzierżawcy obiektów infrastrukturalnych (umowa na co najmniej 10 (dziesięć) lat licząc od daty zakończenia inwestycji) z zakresu sportu lub kultury, którzy są:

• organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami działającymi w sferze pożytku publicznego zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.2022.1327 tj.z dnia 2022.06.24), zarejestrowanymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, powołanymi do realizacji, w ramach swojej podstawowej działalności statutowej, zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej lub kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

• jednostkami sektora finansów publicznych określonymi w art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2021.305 tj. z dnia 2021.02.18) posiadającymi osobowość prawną i prowadzącymi działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu lub kultury i dziedzictwa narodowego (np. jednostki samorządu terytorialnego, jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, państwowe i samorządowe instytucje kultury).

WYSOKOŚĆ DOTACJI: Dotacje od 50 tys. do 200 tys. PLN. Do 80% dofinansowania.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 13 września 2022 r.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: Termin zakończenia realizacji inwestycji nie może wykraczać poza datę 31 grudnia 2023 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu https://www.fundacjalotto.pl/sportowo-kulturalnie-lokalnie/

KONTAKT: Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej tel.: (22) 290 29 03

To top