Bank Młodych Mistrzów Sportu

Przedmiotem wsparcia są projekty promujące zasady fair-play w sporcie. Wnioski o dofinansowanie mogą składać instytucje lub organizacje społeczne non-profit, które posiadają osobowość prawną i pracują z dziećmi lub młodzieżą w wieku od 5 do 26 lat.
Kto może złożyć wniosek ?
Instytucje lub organizacje społeczne non-profit, które posiadają osobowość prawną i pracują z dziećmi i młodzieżą w wieku od 5 do 26 lat , np.:
– kluby sportowe,
– fundacje,
– stowarzyszenia,
– szkoły,
– przedszkola,
– koła gospodyń wiejskich,
– biblioteki,
– domy kultury,
– jednostki samorządu terytorialnego,
– inne organizacje posiadające zdolność prawną.
Wniosków nie mogą składać podmioty komercyjne oraz indywidualne osoby fizyczne.
Na co można uzyskać wsparcie ?
Projekty służące rozwojowi grup dzieci i młodzieży na płaszczyźnie sportowej, edukacyjnej, w zakresie fair-play w sporcie (np. drużynowe zawody sportowe, olimpiady, paraolimpiady ze szczególnym uwzględnieniem promocji zasad fair-play w sporcie).
Preferowane są projekty promujące zasady fair-play w sporcie.
Program nie przewiduje dofinansowania przeznaczonego na wsparcie:
– bieżącej działalności Wnioskodawcy,
– wyposażenia klubów sportowych i sal gimnastycznych,
– wyjazdów i kolonii sportowych.
Opis:
Organizatorem programu jest Fundacja Santander Bank Polska S.A. im. Ignacego Jana Paderewskiego.
Cel: wsparcie realizacji projektów służących rozwojowi m.in. grup dzieci i młodzieży na płaszczyźnie sportowej, edukacyjnej w zakresie fair-play w sporcie.
Beneficjentami projektu muszą być osoby, które ukończyły 5 rok życia i nie ukończyły 26 roku życia w dniu 22.08.2022.
W ramach jednego naboru jedna organizacja może złożyć maks. jeden wniosek.
Koszt koordynatora projektu = maks. 10% otrzymanej kwoty grantu.
Przyznane środki nie mogą służyć do pokrywania kosztów administracyjnych np. energii, ogrzewania czy też kosztów prowadzenia księgowości.
Termin składania wniosków: 
20 września 2022
Więcej informacji pod linkiem: https://fundacja.santander.pl/bank-mlodych-mistrzow-sportu/
Kontakt:
Fundacja Santander Bank Polska S.A.
Aleja Jana Pawła II 17
00-854 Warszawa
To top