Dofinansowanie projektów z zakresu edukacji ekonomicznej

Główne obszary tematyczne, w ramach których można składać wnioski o dofinansowanie to:  inflacja, stabilność systemu finansowego, funkcje i zadania NBP, rozbudzanie postaw i zachowań przedsiębiorczych, zarządzanie przedsiębiorstwem,  gospodarowanie budżetem domowym, zapobieganie wykluczeniu finansowemu, pieniądz, gospodarka rynkowa, instytucje i usługi finansowe oraz nowe horyzonty myśli ekonomicznej.

 

Kto może złożyć wniosek ?
1. Osoby prawne,
2. Inne jednostki organizacyjne, tj. szkoły, ośrodki kultury, biblioteki, centra aktywizacji / zawodowe, podmioty lokalne, dla których organami prowadzącymi są władze samorządowe.
Na co można uzyskać wsparcie ?
Główne obszary tematyczne, w ramach których można składać wnioski o dofinansowanie to:
– inflacja, stabilność systemu finansowego, funkcje i zadania NBP,
– rozbudzanie postaw i zachowań przedsiębiorczych (zwłaszcza wśród ludzi młodych oraz po 45 roku życia),
– zarządzanie przedsiębiorstwem,
– gospodarowanie budżetem domowym,
– zapobieganie wykluczeniu finansowemu,
– pieniądz,
– gospodarka rynkowa,
– instytucje i usługi finansowe,
– nowe horyzonty myśli ekonomicznej.
Dofinansowywane są m.in. działania o charakterze lokalnym i regionalnym takie jak: konkursy, olimpiady przedmiotowe, warsztaty, szkolenia, wykłady, konferencje.
Wykaz priorytetowych obszarów działań edukacyjnych znajduje się TUTAJ.
Opis:
Organizatorem programu jest Narodowy Bank Polski.
Cele:
1. Upowszechnienie wiedzy o zasadach funkcjonowania rynku finansowego, kształtowanie postaw sprzyjających jego stabilności i rozwojowi systemu finansowego.
2. Zwiększenie znajomości zagadnień ekonomicznych w społeczeństwie, w tym na temat roli i misji NBP, polityki pieniężnej, instytucji finansowych oraz Unii Gospodarczej i Walutowej (m.in. Europejskiego Banku Centralnego, Europejskiego Systemu Banków Centralnych).
3. Kształtowanie postaw sprzyjających przedsiębiorczości.
4. Upowszechnienie obrotu bezgotówkowego.
5. Przeciwdziałanie wykluczeniu finansowemu i kształtowanie odpowiedzialności przy podejmowaniu decyzji finansowych, w tym zarządzaniu budżetem domowym i korzystaniu z usług finansowych.
6. Popularyzowanie wiedzy na temat dziedzictwa ekonomicznego i historii pieniądza.
7. Promowanie nowoczesnych postaw wpływających na kształtowanie kapitału społecznego związanego z rozwojem gospodarczym.
Wnioski przewidujące działania edukacyjne o charakterze lokalnym i regionalnym, w kwocie wnioskowanego dofinansowania do 30 tys. złotych, objęte są weryfikacją Oddziałów Okręgowych NBP właściwych ze względu na adres siedziby wnioskodawcy.
Jeden wnioskodawca może realizować jednocześnie cztery projekty edukacyjne.
Termin składania wniosków: 
nabór ciągły.
Wniosek należy złożyć co najmniej 90 dni przed datą rozpoczęcia projektu.
 Więcej informacji pod linkiem: https://www.nbportal.pl/edukacja-w-nbp/dofinansowanie-nbp
To top