12 milionów dla Cyfrowych Klubów Seniora

W ramach konkursów Ministra Cyfryzacji podmioty działające na rzecz animacji i wsparcia osób starszych mogą uzyskać dofinansowanie przedsięwzięć polegających na doposażeniu stanowisk służących do podniesienia kompetencji cyfrowych seniorów. Działanie kierowane jest do samorządów oraz organizacji pozarządowych i ma na celu walkę z wykluczeniem cyfrowym seniorów.

Esenior

O dofinansowanie w trybie konkursowym w ramach programów Ministra Cyfryzacji mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego (placówki typu „Senior +”, w tym Dzienne Domy „Senior +” i Kluby „Senior +”) oraz organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty działające na rzecz osób starszych.

Działanie zostało zaplanowane w dwóch konkursach, każdy na kwotę 6 mln zł, skierowanych do:

1. Jednostek samorządu terytorialnego (placówki typu „Senior +”, w tym Dzienne Domy „Senior +” i Kluby „Senior +”). W tym przypadku dofinansowanie na jedną placówkę nie może przekroczyć 20.000 zł. Ogłoszenie o konkursie można znaleźć pod linkiem https://mc.bip.gov.pl/otwarte-konkursy-ofert/ogloszenie-o-konkursie-na-podstawie-art-12-c-ustawy-z-dnia-17-lutego-2005-roku-o-informatyzacji-dzialalnosci-podmiotow-realizujacych-zadania-publiczne-dz-u-z-2021-r-poz-2070-z-pozn-zm-zwanej-dalej-ustawa-minister-cyfryzacji-oglasza-konkurs-na-dofinansowani.html..

2. Organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów działających na rzecz osób starszych. W tym przypadku maksymalna kwota dotacji dla oferty na realizację zadania również nie może przekroczyć 20.000 zł.
Ogłoszenie o konkursie można znaleźć pod linkiem https://mc.bip.gov.pl/otwarte-konkursy-ofert/ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-w-2022-r-zadan-publicznych-majacych-na-celu-doposazenie-stanowisk-sluzacych-podniesieniu-kompetencji-cyfrowych-seniorow-pn-cyfrowe-kluby-seniora.html

Za uzyskaną dotację będzie można zakupić nowy sprzęt (np. tablet, laptop) do wykorzystania w celu upowszechniania i rozwijania kompetencji cyfrowych seniorów.

To top