Edukacja ekologiczna: Część 1) Edukacja ekologiczna na lata 2021-2025

Celem głównym programu jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju oraz podnoszenie kwalifikacji grup zawodowych mających największy wpływ na realizację polityk: ekologicznej, energetycznej i klimatycznej państwa. Działania zaplanowane w ramach projektu muszą obejmować zasięgiem obszar minimum 3 województw.

Kto może złożyć wniosek ?
Organizacje pozarządowe zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz z ust. 7.4, 1 części programu priorytetowego i/lub osoby prawne i jednostki organizacyjne, którym prawo polskie przyznaje osobowość prawną.
Na co można uzyskać wsparcie ?
Kampanie informacyjno–edukacyjne – tj. projekty, uwzględniające zespół powiązanych ze sobą działań, bezpośrednio i pośrednio trafiające do odbiorcy, mające  na celu poszerzenie świadomości, wiedzy i wykreowanie pożądanych postaw i zachowań u relatywnie największej liczby odbiorców, wykorzystujące głównie media tradycyjne i elektroniczne, wsparte różnorodnymi narzędziami aktywnej edukacji i promocji, docierające szeroko do odbiorcy.
Planowane działania muszą obejmować zasięgiem obszar minimum 3 województw.
Opis:
Organizatorem programu jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Cel główny: podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju oraz podnoszenie kwalifikacji grup zawodowych mających największy wpływ na realizację polityk: ekologicznej, energetycznej i klimatycznej państwa.
Cele szczegółowe:
1. Upowszechnianie wiedzy z zakresu klimatu, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.
2. Kształtowanie zachowań prośrodowiskowych ogółu społeczeństwa, w tym dzieci i młodzieży.
3. Aktywizacja społeczna – budowanie społeczeństwa obywatelskiego w obszarze klimatu, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.
4. Edukacja i kształcenie kadr administracji publicznej w zakresie transformacji energetyczno-klimatycznej.
Grupa docelowa: ogół społeczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami i wykluczonych.
Wnioskodawca musi wykazać dysponowanie co najmniej 1 ekspertem w zakresie współpracy z osobami z niepełnosprawnością i/lub wykluczonymi i 1 ekspertem z doświadczeniem w realizacji kampanii edukacyjno-informacyjnych.
W ramach naboru wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie.
Termin składania wniosków: 
do 23 września 2022 lub wcześniejszego wyczerpania alokacji
 Więcej informacji pod linkiem: https://www.gov.pl/web/nfosigw/iv-nabor-2022
To top