Rosnę z matematyką

Program przewiduje granty na działania w zakresie edukacji matematycznej skierowane do dzieci objętych edukacją przedszkolną w wieku od 3 do 7 lat.
Wnioski mogą składać:
1. Przedszkola publiczne.
2. Szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi lub prowadzące klasy „zerowe”.
3. Organizacje pozarządowe zajmujące się edukacją.
4. Grupy nieformalne (np. grupy nauczycieli przedszkolnych, edukatorów, przedszkolne rady rodziców).

Kto może złożyć wniosek ?
1. Przedszkola publiczne.
2. Szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi lub prowadzące klasy „zerowe”.
3. Organizacje pozarządowe zajmujące się edukacją.
4. Grupy nieformalne (np. grupy nauczycieli przedszkolnych, edukatorów, przedszkolne rady rodziców).
Na co można uzyskać wsparcie ?
Działania w zakresie edukacji matematycznej skierowane do dzieci w wieku 3-7 lat, objętych edukacją przedszkolną.
Dodatkowym elementem projektów mogą być działania skierowane do osób z najbliższego otoczenia dzieci, w tym rodziców, dziadków oraz opiekunów dzieci od 3 do 7 roku życia, objętych edukacją przedszkolną oraz nauczycieli przedszkolnych, pod warunkiem, że:
– będą spójne z działaniami projektu;
– będą uzupełnieniem, a nie główną częścią projektu.

Przykłady działań możliwych do realizacji:

  1. Edukacyjne zajęcia dla dzieci, np. angażujące warsztaty, zajęcia terenowe, praca w grupach (adekwatnie do wieku dzieci), mające na celurozwijanie kompetencji matematycznych.
  2. Samodzielne tworzenie przez nauczycieli/ edukatorów materiałów edukacyjnych wspierających naukę matematyki – kart, fiszek, zestawówpomocy, liczmanów wraz z realizacją programu ich wykorzystania w praktyce (projekt nie może opierać się wyłącznie na tworzeniui produkcji materiałów dydaktycznych).
  3. Organizacja konkursów (adekwatnie do wieku dzieci), których celem jest promowanie wiedzy wśród dzieci na temat różnych praktycznych zastosowań matematyki w życiu codziennym, polegających np. na przeprowadzeniu doświadczeń lub własnoręcznym wykonaniu przez dzieci pomocy dydaktycznych, zabawek, gier.
  4. Zajęcia, warsztaty, webinary, spotkania dla nauczycieli przedszkolnych nastawionych na rozwój kompetencji i umiejętności matematycznych u dzieci objętych edukacją przedszkolną, obejmujących np. naukę angażujących metod edukacji matematycznej, tworzenie scenariuszy i materiałów na ten temat (pod warunkiem, że stanowią one dodatkowy element projektu, spójny z resztą działań).
  5. Warsztaty edukacyjne dla osób z najbliższego otoczenia dziecka, w tym rodziców, dziadków i opiekunów, przeprowadzone przez odpowiednio przygotowanych nauczycieli/ edukatorów na temat rozwoju kompetencji matematycznych dziecka i sposobów jego wspomagania (pod warunkiem, że stanowią one dodatkowy element projektu, spójny z resztą działań).
  6. Stworzenie kompleksowego cyklu zajęć rozwijających kompetencje matematyczne dla wybranej grupy wiekowej, w tym: przygotowanie pomocy dydaktycznych, zaplanowanie zabaw ruchowych, organizacja działań angażujących osoby z najbliższego otoczenia dziecka, w tym rodziców, dziadków i opiekunów. Realizacja przygotowanego programu w wybranej grupie, a następnie prezentacja programu i omówienie jego przebiegu oraz efektów wśród nauczycieli danej placówki lub placówek współpracujących.
  7. Przygotowanie programu rozwoju kompetencji matematycznych na temat wybranego zagadnienia, obejmującego zajęcia dla każdej grupy wiekowej oddzielnie w danej placówce, w tym: przygotowanie pomocy dydaktycznych, zaplanowanie zabaw ruchowych, propozycja osób z najbliższego otoczenia dziecka, w tym rodziców, dziadków i opiekunów.
  8. Podsumowanie przebiegu programu, w tym: ewentualna modyfikacja scenariuszy na podstawie wniosków i konsultacje z nauczycielami prowadzącymi edukację wczesnoszkolną.
Opis:
Organizatorem konkursu jest Fundacja mBanku.
Operatorem konkursu jest Fundacja Dobra Sieć.

Cele:
1. Rozwijanie kompetencji matematycznych wśród dzieci objętych edukacją przedszkolną i promowanie dobrych praktyk w tym zakresie.
2. Promowanie postrzegania matematyki jako dziedziny obecnej w życiu codziennym, wraz z jej praktycznym zastosowaniem.
3. Popularyzacja metod nauczania matematyki, opartych na:
– praktycznym zastosowaniu matematyki,
– bezpośrednim zaangażowaniu dzieci,
– wykorzystaniu metod pracy w grupie i aktywności ruchowej.
4. Włączenie rodziców i innych osób z najbliższego otoczenia dzieci w rozwijanie ich kompetencji matematycznych poprzez:
– dzielenie się wiedzą na temat angażujących metod nauczania matematyki dzieci objętych edukacją przedszkolną,
– zachęcanie do aktywnego wspierania rozwoju kompetencji matematycznych u najmłodszych,
– promocja adekwatnych do wieku gier i zabaw wspierających edukację matematyczną.
5. Promocja dobrych praktyk edukacji matematycznej wśród nauczycieli wychowania przedszkolnego.
Celem konkursu nie jest finansowanie:
– wyposażenia placówek oraz zakupu sprzętu elektronicznego,
– organizacji wydarzeń jednodniowych.
Jeden wnioskodawca może złożyć jeden wniosek w ramach konkursu.

Termin składania wniosków: 20 października 2022
 Więcej informacji pod linkiem: https://www.mbank.pl/mfundacja/rosne-z-matematyka/program/
To top