Fundusze Europejskie dostępne w październiku

Czekając na nowe konkursy, z perspektywy 2021-2027, zapraszamy do zapoznania się i skorzystania  z dotychczasowych środków wciąż aktualnych w październiku.

Oferta obejmuje łącznie 11 konkursów: 7 z programów krajowych, 1 z programów regionalnych oraz 3 z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

Transport miejski

Każdego dnia miliony osób korzystają z komunikacji miejskiej, dlatego istotną kwestią jest zapewnienie sprawnie działającego, nowoczesnego i przyjaznego dla środowiska transportu miejskiego.

Obecnie trwa konkurs, w którym można otrzymać wsparcie na projekty dotyczące zakupu taboru autobusowego: nisko i zeroemisyjnego – z napędem elektrycznym, wodorowym lub gazowym (LNG i CNG), oraz taboru tramwajowego i trolejbusowego. O dofinansowanie mogą się ubiegać:

 • jednostki samorządu terytorialnego (w tym ich związki, stowarzyszenia i porozumienia)
 • miasta i ich obszary funkcjonalne objęte instrumentem ZIT,
 • miasta średnie,
 • zarządcy infrastruktury służącej transportowi miejskiemu,
 • operatorzy publicznego transportu zbiorowego.

Więcej informacji o konkursie

Czas na Start-up!

Jeśli masz pomysł na innowacyjny produkt bądź usługę, w Platformach startowych otrzymasz ekspercką pomoc i rozwiniesz pomysł w rentowny model biznesowy. Możesz zgłosić swój pomysł do wybranej platformy. Tam menadżer inkubacji przygotuje szczegółowy plan rozwoju Twojego pomysłu. Po jego realizacji i uzyskaniu pozytywnej rekomendacji możesz starać się o 1 mln złotych na rozwój swojego biznesu w ramach konkursu Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej.

Warto się spieszyć, bo nabór do Platform trwa do końca października.

Wsparcie start-upów będzie też kontynuowane w kolejnych latach, w nowym programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027.

Więcej informacji o platformach startowych

Kompetencje cyfrowe

Ogólnoświatowa sytuacja wymusza na firmach reorganizację kanałów komunikacji, sprzedaży i obsługi klientów, zmianę formy działania oraz modeli biznesowych, a także zarządzanie zespołami pracującymi w trybie zdalnym. Z tego względu znajomość  narzędzi cyfrowych w biznesie jest  niezbędna do skutecznego zarządzania firmą.

Obecnie na  wsparcie szkoleniowe i doradcze dla mikro, małych lub średnich przedsiębiorców  w zakresie rozwijania kompetencji cyfrowych kadry menadżerskiej, można otrzymać dofinansowane z Funduszy Europejskich.

Gdzie i jak składać wnioski

Dostępność szansą na rozwój

Firmę można rozwijać również w oparciu o rozwiązania skierowane do osób ze szczególnymi potrzebami. Jesteś mikro, małym, średnim lub dużym przedsiębiorcą i :

 •  wytwarzasz produkty lub oferujesz usługi i chciałbyś, aby mogły z nich korzystać osoby ze szczególnymi  potrzebami na równi z pozostałymi użytkownikami (technologie kompensacyjne i asystujące)
 • chciałbyś wiedzieć, jak projektować produkty, środowiska, programy lub usługi w taki sposób, by były użyteczne dla wszystkich, bez potrzeby adaptacji (uniwersalne projektowanie)
 • chciałbyś wprowadzić te produkty i usługi na rynek (komercjalizacja)

Nadal możesz skorzystać z oferty bezpłatnych szkoleń i doradztwa dostępnych w Twoim regionie

Na zdrowie

Obecnie w województwie warmińsko-mazurskim rozpoczyna się konkurs, w którym  podmioty wykonujące działalność leczniczą, mogą otrzymać wsparcie, między innymi na doposażenie w nowoczesny sprzęt, aparaturę medyczną i diagnostyczną, w tym do rehabilitacji leczniczej dla pacjentów, którzy przeszli COVID-19, oraz sprzęt umożliwiający zdalną obsługę pacjentów.

Kto może składać wnioski?

 • podmioty lecznicze udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego.

Szczegóły konkursu

Pomoc uchodźcom

Nadal bardzo aktualne są działania mające na celu udzielanie szeroko rozumianej pomocy dla uchodźców.

Z Funduszu Mikroprojektów 2014 – 2020 w Euroregionie Silesia, w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska, nadal trwa nabór o dofinansowanie projektów, z zakresu współpracy transgranicznej, w dziedzinie rozwiązywania długofalowych aspektów kryzysu uchodźczego.

Więcej informacji

To niektóre, wybrane przykłady konkursów. Jeśli jesteś zainteresowany, szczegółowe informacje o wszystkich trwających w październiku naborach znajdziesz poniżej:

Te dane dostępne są również na portalu Funduszy Europejskich, w zakładce „Zobacz ogłoszenia o naborach wniosków”.

Więcej informacji na stronie internetowej Funduszy Europejskich (TUTAJ)

To top