Konkurs Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom ogłosiło konkurs wniosków na realizację w latach 2023-2025 zadań z zakresu zdrowia publicznego, finansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych. Wnioski można składać w terminie do 18 października 2022 roku.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: Konkurs został ogłoszony w ramach celu operacyjnego nr 2 Profilaktyka uzależnień i dotyczy następujących zadań: Zadanie 2.1.1. NPZ: Edukacja zdrowotna i profilaktyka uzależnień (uniwersalna, selektywna, wskazująca) realizowana zgodnie z wynikami badań naukowych (w tym epidemiologicznych) oraz dobrą praktyką w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom.

Zadanie 1. Realizacja działań profilaktyki uniwersalnej skierowanej do dzieci i młodzieży z zakresu problematyki uzależnień behawioralnych.

Zadanie 2. Realizacja działań w zakresie profilaktyki selektywnej skierowanej do osób zagrożonych hazardem lub innymi uzależnieniami behawioralnymi. Zadanie 3. Realizacja działań w zakresie profilaktyki wskazującej skierowanej do osób zagrożonych hazardem lub innymi uzależnieniami behawioralnymi.

Zadanie 2.1.3. NPZ: Edukacja kadr (w tym szkolenia) uczestniczących w realizacji zadań z zakresu profilaktyki uzależnień.

Zadane 4. Międzynarodowa konferencja naukowa dotycząca problematyki związanej z hazardem i innymi uzależnieniami behawioralnymi.

Zadanie 2.4.1. NPZ: Upowszechnianie wiedzy dotyczącej problematyki uzależnień behawioralnych, w tym wydawanie materiałów informacyjno-edukacyjnych, prowadzenie kampanii społecznych, strony i poradni internetowej oraz telefonu zaufania.

Zadanie 5. Prowadzenie telefonu zaufania świadczącego pomoc w zakresie uzależnień behawioralnych.

Zadanie 6. Prowadzenie strony internetowej www.uzaleznieniabehawioralne.pl obejmującej problematykę dotyczącą hazardu problemowego/ patologicznego oraz obsługę poradni internetowej w zakresie tej problematyki. Zadanie 7. Opracowanie, wydanie oraz dystrybucja kwartalnika „Serwis Informacyjny. Uzależnienia” obejmującego tematykę uzależnień.

Zadanie 8.Aktualizacja, wydanie oraz promocja informatora o placówkach udzielających pomocy w zakresie uzależnień od hazardu i innych uzależnień behawioralnych.

Zadanie 2.4.2. NPZ: Rehabilitacja, ograniczanie szkód zdrowotnych i reintegracja społeczna realizowane w szczególności przez zapewnienie dostępu do oddziaływań pomocowych dla problemowych i patologicznych hazardzistów, osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi oraz ich bliskich Zadanie 9. Program opieki i terapii patologicznych hazardzistów, osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi, ich bliskich i rodzin.

Zadanie 2.4.4. NPZ: Prowadzenie badań dotyczących uzależnień behawioralnych oraz monitorowanie i ewaluacja podejmowanych działań

Zadanie 10. Przeprowadzenie badania mającego na celu oszacowanie rozpowszechnienia oraz identyfikację czynników ryzyka i czynników chroniących: hazardu, w tym hazardu problemowego /patologicznego, innych uzależnień behawioralnych.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: Wnioskodawcami w konkursie mogą być podmioty, określone w art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, to jest podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego określonymi w art. 2 ustawy, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, które spełniają dodatkowo wymagania dla Wnioskodawców określone przy opisie zadania konkursowego.  WYSOKOŚĆ DOTACJI:       Łączna kwota środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie realizacji powyższych zadań wynosi: w 2023 roku – 5 116 600 zł; w 2024 roku – 3 750 000 zł; w 2025 roku – 3 400 000 zł. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: Wnioski można składać w terminie do 18 października 2022 roku.

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu https://www.kbpn.gov.pl/portal?id=13445000 KONTAKT:

Pytania dotyczące konkursu należy kierować na adres: hazard@kcpu.gov.pl

To top