Konkurs ofert na rzecz zatrudnienia socjalnego

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert w ramach Programu na rzecz zatrudnienia socjalnego na lata 2023–2025. Edycja 2023.

Głównym celem Programu jest wzmacnianie uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym osób wykluczonych społecznie przez rozwijanie oferty podmiotów zatrudnienia socjalnego. Oferty należy składać do 26 października 2022 r. do godz. 16:00.

FUNDATOR: Minister Rodziny i Polityki Społecznej

CEL KONKURSU: Głównym celem Programu jest wzmacnianie uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym osób wykluczonych społecznie przez rozwijanie oferty podmiotów zatrudnienia socjalnego. W ramach celu głównego wyznaczono następujące cele szczegółowe, które realizowane będą w ramach 3 Priorytetów:

Priorytet 1 Usługi reintegracyjne Cel szczegółowy: Dostosowanie oferty podmiotów zatrudnienia socjalnego do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych.

Priorytet 2 Ścieżki reintegracji Cel szczegółowy: Zwiększanie szans na zatrudnienie osób korzystających ze wsparcia PZS

Priorytet 3 Wzmocnienie instytucjonalne PZS (podmiot zatrudnienia socjalnego) Cel szczegółowy: Profesjonalizacja PZS przez umożliwianie współpracy i wymiany doświadczeń tych podmiotów oraz wspieranie rozwoju zawodowego ich pracowników.

 NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: Priorytet 1 W ramach Priorytetu 1 realizowane będą następujące zadania: Rozszerzanie oferty reintegracyjnej podmiotów zatrudnienia socjalnego. Tworzenie podmiotów zatrudnienia socjalnego w powiatach, w których podmioty takie nie funkcjonują. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży. Realizacja projektu w ramach tego Priorytetu może odnosić się do jednego lub kilku zadań. Priorytet 2 W ramach Priorytetu 2 realizowane będą następujące zadania: Wspieranie podmiotów zatrudnienia socjalnego w dostosowywaniu oferty reintegracyjnej do potrzeb pracodawców. Tworzenie ścieżek reintegracji ułatwiających płynne przejście uczestników KIS i CIS do zatrudnienia w podmiotach ekonomii społecznej (w szczególności w spółdzielniach socjalnych i przedsiębiorstwach społecznych) oraz umożliwienie im kontynuowania reintegracji po podjęciu zatrudnienia. Udzielanie wsparcia w zakresie reintegracji osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, korzystającym ze wsparcia ośrodków wsparcia ekonomii społecznej. Włączanie podmiotów prowadzących PZS do konsorcjów spółdzielni socjalnych. Wspieranie PZS prowadzonych przez spółdzielnie socjalne i przedsiębiorstwa społeczne. Priorytet 3 W ramach Priorytetu 3 realizowane będą następujące zadania: Wspieranie rozwoju zawodowego kadry PZS. Organizacja przedsięwzięcia umożliwiającego wymianę doświadczeń PZS. Realizacja Projektu w ramach tego Priorytetu może odnosić się do jednego lub obu zadań. KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: O uzyskanie dotacji w ramach Konkursu mogą ubiegać się podmioty prowadzące PZS, o których mowa w ustawie o zatrudnieniu socjalnym, tj. centra integracji społecznej i kluby integracji społecznej. Ponadto w Priorytecie 1 i 2 o dotację mogą ubiegać się również organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UDPPiW wspólnie z podmiotami prowadzącymi PZS w ramach oferty wspólnej oraz podmioty uprawnione do tworzenia PZS, które będą realizować Zadanie 2 w Priorytecie 1.   W ramach poszczególnych Priorytetów oferty mogą składać: Priorytet 1 podmioty prowadzące PZS, organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UDPPiW wspólnie z podmiotami prowadzącymi PZS w ramach oferty wspólnej, podmioty uprawnione do tworzenia PZS, które będą realizować Zadanie 2 w Priorytecie 1. Priorytet 2 podmioty prowadzące PZS, organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UDPPiW wspólnie z podmiotami prowadzącymi PZS w ramach oferty wspólnej, Priorytet 3 podmioty prowadzące PZS.

WYSOKOŚĆ DOTACJI:       Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2023 r. wynosi 3 000 000 zł. W ramach wszystkich Priorytetów Minister określił minimalne i maksymalne kwoty dofinansowania jakie mogą zostać przyznane na realizację zadania publicznego, które wynoszą: minimalna kwota dofinansowania – 20 tys. zł, maksymalna kwota dofinansowania – 120 tys. zł.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: Oferty należy składać do 26 października 2022 r. do godz. 16:00.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: Priorytet 1 i 3: – projekty „jednoroczne”  tzn. okres realizacji od 1 marca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. Działania projektowe mogą rozpocząć się najwcześniej 1 marca 2023 r., nieprzekraczalny termin zakończenia działań to 31 grudnia 2023 r. Termin kwalifikowalności obejmuje tylko wydatki poniesione od  dnia 1 marca 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. Priorytet 2 – projekty „jednoroczne” i „dwuletnie” tzn. okres realizacji od 1 marca 2023 r. do 31 sierpnia 2024 r.  W ramach Priorytetu 2 istnieje możliwość realizacji projektów „dwuletnich” tj. projektów, w których działania projektowe mogą rozpocząć się najwcześniej 1 marca 2023 r. oraz zakończyć się najpóźniej 31 sierpnia 2024 r. Termin kwalifikowalności wydatków nie ulega zmianie i obejmuje tylko wydatki poniesione od  dnia 1 marca 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. Zleceniobiorca w drugim roku realizacji zadania realizuje jedynie działania związane z wspieraniem zatrudnienia uczestników projektu (staże, zatrudnienie u  pracodawcy).

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu: https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-konkursie-ofert-w-ramach-programu-na-rzecz-zatrudnienia-socjalnego-na-lata-20232025-edycja-2023

KONTAKT: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5 00‐513 Warszawa e‐mail: info@mrips.gov.pl  tel. 222 500 108

To top