Minister Sportu i Turystyki ogłosił Program rozwoju infrastruktury piłkarskiej – edycja 2022.

Celem „Programu rozwoju infrastruktury piłkarskiej”, jest rozwój infrastruktury piłkarskiej klubów Ekstraklasy oraz I ligi. Wniosek inwestycyjny należy złożyć do 30 listopada 2022 r.

FUNDATOR: Minister Sportu i Turystyki O PROGRAMIE: Program kładzie nacisk na obiekty mające służyć akademiom i szkółkom piłkarskim klubów Ekstraklasy oraz I ligi, czyli na infrastrukturę szczególnie atrakcyjną i istotną dla dzieci i młodzieży, chcących rozwijać swoje umiejętności sportowe. W ramach programu nie będzie możliwe uzyskanie dofinansowania na budowę stadionów piłkarskich dla klubów Ekstraklasy oraz I ligi.

CEL KONKURSU: Celem „Programu rozwoju infrastruktury piłkarskiej”, jest rozwój infrastruktury piłkarskiej klubów Ekstraklasy oraz I ligi. Chodzi w szczególności o bazę szkoleniowo-treningową, niezbędne zaplecza oraz obiekty o charakterze badawczo-rozwojowym w obszarze piłki nożnej.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: Dofinansowaniem w ramach Programu, objęte mogą zostać zadania inwestycyjne polegające na przebudowie, remoncie lub inwestycjach obiektów sportowych w ramach następujących obszarów: piłkarska infrastruktura szkoleniowa i treningowa, w tym w szczególności treningowe boiska piłkarskie, zadaszenia tych boisk, oświetlenie, sprzęt do pielęgnacji etc.; infrastruktura akademii piłkarskich; zaplecza sanitarno-szatniowe dla boisk piłkarskich oraz pomieszczenia odnowy biologicznej i rehabilitacji; obiekty o charakterze badawczo-rozwojowym w obszarze piłki nożnej; użytkowane przez kluby uczestniczące (na dzień złożenia wniosku) w rozgrywkach piłkarskich drużyn męskich Ekstraklasy oraz I ligi.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: O dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach Programu mogą się ubiegać: jednostki sektora finansów publicznych określone w art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.z 2022 r. poz. 1634), posiadające osobowość prawną i prowadzące działalność w dziedzinie kultury fizycznej; stowarzyszenia, fundacje i inne posiadające osobowość prawną podmioty, powstałe najpóźniej 31 grudnia 2018 r. (w szczególnie uzasadnionych przypadkach Minister może wyrazić zgodę na odstąpienie od tego wymogu), prowadzące działalność w zakresie kultury fizycznej; spółki prawa handlowego posiadające osobowość prawną, które są inwestorem w procesie budowlanym.

WYSOKOŚĆ DOTACJI:       Wstępna wysokość środków finansowych, planowana do przyznania w ramach dofinansowań w Programie – Edycja 2022 wynosi 140 mln zł. W ramach Programu można ubiegać się o dofinansowanie w wysokości określonej w § 4 Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, jednak nie większej niż 7 mln zł w przypadku inwestycji dotyczącej klubu Ekstraklasy oraz 2 mln zł w przypadku inwestycji dotyczącej klubu I ligi. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, powyższe limity mogą wynieść odpowiednio 10 i 3 mln zł.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: Wniosek inwestycyjny należy złożyć w okresie od 1 października do 30 listopada 2022 r.

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu: https://www.gov.pl/web/sport/program-rozwoju-infrastruktury-pilkarskiej–edycja-2022

KONTAKT: Ministerstwo Sportu i Turystyki ul. Senatorska 14, 00-082 Warszawa tel. (22) 2443 264

To top