Młoda Polska

Wnioski o stypendium mogą składać młodzi artyści do 35 roku życia, którzy mają w swoim dorobku wybitne osiągnięcia. Stypendia są przyznawane na realizację określonego projektu stypendialnego w takich dziedzinach jak: film, fotografia, literatura (w tym reportaż dziennikarski), muzyka, sztuki wizualne, taniec oraz teatr.

Kto może złożyć wniosek ?
Osoby fizyczne:
– zajmujące się twórczością i krytyką artystyczną, legitymujące się wybitnymi osiągnięciami artystycznymi w swojej dziedzinie,
– będące polskimi obywatelami,
– urodzone nie wcześniej niż w 1987 roku.
O stypendium nie może ubiegać się osoba, która:
1. Aktualnie realizuje przedsięwzięcie, na które zostało przyznane stypendium finansowane ze środków budżetu państwa w części, której dysponentem jest MKiDN.
2. Realizowała przedsięwzięcie, na które zostało przyznane stypendium finansowane ze środków budżetu państwa w części, której dysponentem jest MKiDN– przed upływem dwóch lat od dnia rozliczenia tego stypendium.
3. Została wezwana do zwrotu całej kwoty wypłaconego stypendium finansowanego ze środków budżetu państwa w części, której dysponentem jest MKiDN, z tytułu nienależytego wykonania umowy stypendialnej – przed upływem 3 lat od dnia wezwania do zwrotu.
Na co można uzyskać wsparcie ?
Stypendium może być przeznaczone na realizację własnego projektu artystycznego w takich dziedzinach jak: film, fotografia, literatura (w tym reportaż dziennikarski), muzyka, sztuki wizualne, taniec, teatr.
Opis:
Organizatorem konkursu jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN), w imieniu którego czynności prowadzi Narodowe Centrum Kultury (NCK).
Stypendia nie są przyznawane na opłacenie studiów w Polsce.
Jeden wnioskodawca może złożyć maksymalnie jeden wniosek w ramach konkursu.
Termin składania wniosków: 
31 października 2022
Więcej informacji pod linkiem: https://nck.pl/dotacje-i-stypendia/stypendia/programy/mloda-polska/aktualnosci/rozpoczal-sie-nabor-do-programu-stypendialnego-mloda-polska-2023
To top