Nabór wniosków w ramach „Programu na rzecz zatrudnienia socjalnego”

Trwa nabór wniosków do „Programu na rzecz zatrudnienia socjalnego na lata 2022-2025. Edycja 2023”. Budżet aktualnej edycji programu wynosi 3 mln. zł. a wspomniane środki będą wydatkowane w przyszłym roku.

Głównym celem programu jest przede wszystkim wzmacnianie uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym osób wykluczonych społecznie poprzez rozwijanie oferty podmiotów zatrudnienia socjalnego (PZS).

Organizatorem „Programu na rzecz zatrudnienia socjalnego na lata 2023-2025” jest Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej (MRiPS).

O uzyskanie dotacji w ramach otwartego konkursu ofert w ramach „Programu na rzecz zatrudnienia socjalnego na lata 2023-2025. Edycja 2023” mogą ubiegać się podmioty prowadzące centra integracji społecznej i kluby integracji społecznej.

Ponadto w Priorytecie 1 i 2 o dotację mogą ubiegać się również organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wspólnie z podmiotami prowadzącymi centra integracji społecznej i kluby integracji społecznej w ramach oferty wspólnej oraz podmioty uprawnione do tworzenia PZS, które będą realizować Zadanie 2 w Priorytecie 1.

Program składa się z trzech, następujących Priorytetów:

Priorytet 1 Usługi reintegracyjne. Celem priorytetu jest dostosowanie oferty podmiotów zatrudnienia socjalnego do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych.

Priorytet 2 Ścieżki reintegracji. Celem priorytetu jest zwiększanie szans na zatrudnienie osób korzystających ze wsparcia PZS.

Priorytet 3 Wzmocnienie instytucjonalne PZS. Priorytet ten ma na celu profesjonalizację PZS przez umożliwianie współpracy i wymiany doświadczeń tych podmiotów oraz wspieranie rozwoju zawodowego ich pracowników.

Ostateczny termin składania wniosków upływa 26 października 2022 r. o godz. 16:00.

Oferty w ramach konkursu składa się za pośrednictwem Generatora Ofert i Sprawozdań MRiPS.

źródło: granty.pl

To top