Postaw na Słońce – konkurs badawczy

Główne cele konkursu to:
1. Upowszechnienie wśród młodego pokolenia wiedzy na temat korzyści środowiskowych i ekonomicznych, jakie daje wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, a w szczególności ogniw fotowoltaicznych.
2. Przedstawienie praktycznych możliwości zastosowania ogniw fotowoltaicznych w funkcjonowaniu domów jednorodzinnych, wielorodzinnych oraz budynków urzędowych oraz upowszechnienie tej wiedzy wśród społeczności lokalnych.
W konkursie mogą wziąć udział zespoły składające się z uczniów (maks. 10 uczniów + opiekun/nauczyciel) klas 7 i 8 szkół podstawowych lub uczniów szkół ponadpodstawowych wszystkich typów (licea ogólnokształcące, technika, szkoły branżowe I stopnia) z całej Polski.

Kto może wziąć udział ?
Zespół składający się z uczniów (maks. 10 uczniów + opiekun/nauczyciel) klas 7 i 8 szkół podstawowych lub uczniów szkół ponadpodstawowych wszystkich typów (licea ogólnokształcące, technika, szkoły branżowe I stopnia) z całej Polski.
Jedną szkołę może reprezentować jeden zespół, składający się z członków jednej lub wielu klas.
Opis:
Organizatorem konkursu jest Fundacja Banku Ochrony Środowiska.
Partnerem głównym konkursu jest Bank Ochrony Środowiska.
Konkurs jest realizowany w formie międzyszkolnej rywalizacji.
Konkurs jest podzielony na 2 etapy:
– Etap I: „Energia słońca” (cel: zdobycie wiedzy).
– Etap II „Zarabiaj na słońcu – promocja instalacji fotowoltaicznych” (cel: wykorzystanie zdobytej wiedzy).
Cele:
1. Upowszechnienie wśród młodego pokolenia wiedzy na temat korzyści środowiskowych i ekonomicznych, jakie daje wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, a w szczególności ogniw fotowoltaicznych.
2. Przedstawienie praktycznych możliwości zastosowania ogniw fotowoltaicznych w funkcjonowaniu domów jednorodzinnych, wielorodzinnych oraz budynków urzędowych oraz upowszechnienie tej wiedzy wśród społeczności lokalnych.
Cele szczegółowe:
1. Upowszechnienie wiedzy dotyczącej energii odnawialnej oraz ogniw fotowoltaicznych w społeczeństwie.
2. Zaznajomienie społeczeństwa z pojęciem „prosument”, oznaczającym osobę będącą zarazem producentem i konsumentem energii elektrycznej, wytwarzanej we własnym gospodarstwie domowym.
3. Upowszechnienie wiedzy dotyczącej korzyści środowiskowych i ekonomicznych, jakie płyną z wykorzystania technologii odnawialnych źródeł energii.
4. Wspieranie rozwoju technologii odnawialnych źródeł energii.
5. Promocja ogniw fotowoltaicznych jako odnawialnego źródła energii elektrycznej.
6. Stworzenie łatwej w obsłudze platformy umożliwiającej obliczanie zużycia energii oraz dokonywania obliczeń oszczędności związanych z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych.
7. Bezpłatne udostępnienie narzędzi informatycznych, które umożliwią samodzielne wstępne dobranie systemów fotowoltaicznych i wyliczenie korzyści środowiskowych i ekonomicznych z tego tytułu.
8. Zdobycie przez uczniów umiejętności wyliczenia zużycia energii elektrycznej przez budynek.
9. Nabycie przez młodzież nowych umiejętności związanych z oszczędzaniem i domowymi wydatkami.
10. Nabycie przez młodzież umiejętności realizowania projektów – działania w grupie, przełamywania barier w stosunku do rówieśników jak również innych środowisk, do których kierowana jest wiedza ekologiczna.
11. Nabycie przez młodzież umiejętności dostosowania promocji do charakteru realizowanego projektu. Wzmocnienie umiejętności wykorzystania w praktyce wcześniej zdobytej wiedzy oraz samodzielnego, kreatywnego myślenia.
Zespoły konkursowe realizują następujące zadania:
ETAP I „ENERGIA SŁOŃCA”:
1. Budowa zespołu (należy opisać członków zespołu).
2. Przygotowanie krótkiego referatu dotyczącego wszystkich poniższych zagadnień:
– obecne sposoby wytwarzania energii przez człowieka;
– wpływ produkcji energii ze źródeł nieodnawialnych na środowisko przyrodnicze (m. in. smog, zmiany klimatu);
– społeczne i zdrowotne skutki zanieczyszczeń powietrza i zmian klimatycznych;
– wyczerpywanie się surowców, z których pozyskiwana jest energia i co z tego wynika.
3. Przygotowanie krótkiego referatu dotyczącego Odnawialnych Źródeł Energii i efektywności energetycznej oraz referatu na temat fotowoltaiki.
ETAP II „ZARABIAJ NA SŁOŃCU – PROMOCJA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH”:
Zadanie 2.1. OZE dla domu.
Zadanie 2.2. OZE dla szkoły.
Zadanie 2.3. Promocja OZE.
Nagrody (przyznawane uczniom i nauczycielom):
– 3 nagrody za zdobycie najwyższych wyników w pierwszym etapie;
– 3 nagrody za zdobycie najwyższych wyników w drugim etapie;
– 3 nagrody grand prix, za zdobycie najwyższych wyników łącznie za pierwszy i drugi etap.
Nagrody główne i nagrody za etapy są przyznawane oddzielnie w dwóch kategoriach: szkoły podstawowe oraz szkoły ponadpodstawowe.
Termin składania wniosków: 
30 listopada 2022 (rejestracja zespołów)
Więcej informacji pod linkiem: https://postawnaslonce.pl/
To top