Powstanie Styczniowe 1863-1864

Program wspiera projekty włączające społeczności lokalne w obchody 160. rocznicy Powstania Styczniowego. Inicjatywy te powinny przyczyniać się do popularyzacji wiedzy na temat organizacji, przebiegu oraz skutków Powstania w kontekście budowania nowoczesnej tożsamości narodowej, politycznej i kulturowej.

Kto może złożyć wniosek ?
1. Samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych).
2. Organizacje pozarządowe.
Podczas oceny wniosków preferowane są zadania, w przypadku których wnioskodawcy zadeklarują podjęcie współpracy z co najmniej jednym ze wskazanych niżej podmiotów:
– archiwa państwowe;
– przedszkola, szkoły i inne instytucje oświatowo-wychowawcze;
– uczelnie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
– instytucje kultury;
– organizacje pozarządowe;
– kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;
– podmioty prowadzące działalność gospodarczą;
– Instytut Pamięci Narodowej i jego oddziały.
Na co można uzyskać wsparcie ?
Projekty włączające społeczności lokalne w obchody 160. rocznicy Powstania Styczniowego. Inicjatywy te powinny przyczyniać się do popularyzacji wiedzy na temat organizacji, przebiegu oraz skutków Powstania Styczniowego w kontekście budowania nowoczesnej tożsamości narodowej, politycznej i kulturowej.
Rodzaje kwalifikujących się zadań:
– wystawy wraz z katalogami;
– rekonstrukcje historyczne upamiętniające postacie i wydarzenia;
– projekty edukacyjno-animacyjne oparte na interakcji i współdziałaniu – warsztaty, gry terenowe, wykłady, konferencje, lekcje tematyczne, spacery tematyczne, spotkania, konkursy;
– wytyczenie i oznakowanie szlaków tematycznych i historycznych;
– kwerendy archiwalne i naukowe opracowanie zbiorów – zakończone upowszechnieniem wyników.
Uzupełnieniem dla wyżej wymienionych działań mogą być dodatkowe działania realizowane w przestrzeni wirtualnej.
Opis:
Instytucją Zarządzającą programem jest Biuro Programu „Niepodległa”.
Ogłoszenie programu jest związane ze zbliżającą się160. rocznicą wybuchu Powstania Styczniowego.
Cel: upamiętnienie bohaterów i wydarzeń dotyczących Powstania Styczniowego 1863-64.
Z możliwości realizacji wykluczone są m.in.:
– budowa tablic i pomników;
– projekty konserwatorskie i inwentaryzacyjne, prace budowlane i remontowe;
– uroczystości oficjalne organizowane lub współorganizowane przez władze samorządowe i wojewódzkie.
Jeden wnioskodawca może złożyć maksymalnie jeden wniosek w ramach jednej edycji programu.
Termin składania wniosków: 
4 listopada 2022
Więcej informacji pod linkiem: https://niepodlegla.gov.pl/grants/nabor-w-programie-dotacyjnym-powstanie-styczniowe-1863-1864/

Źródło: granty.pl

To top