Trwa nabór wniosków o wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej

Trwa nabór wniosków o wsparcie w ramach działania 6.4 „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020. W obecnym naborze rozszerzono zakres usług objętych wsparciem. Program jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Podobnie jak w poprzednich latach z dofinansowania będą mogły skorzystać osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

W ramach najbliższego naboru wniosków poszerzono katalog działalności objętych wsparciem o usługi leśne, a także o te związane z zabezpieczeniem lub utrzymaniem urządzeń wodnych.

Dodatkowo działalność, którą może świadczyć potencjalny beneficjent, może być związana z rolnictwem i leśnictwem w zakresie mycia i dezynfekcji (np. specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych) lub wykorzystania technologii cyfrowych (np. działalność związana z oprogramowaniem).

W przypadku usług związanych z rolnictwem i tych dotyczących leśnictwa, działalność musi być prowadzona przez okres co najmniej 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Maksymalna kwota wsparcia wynosi 500 tys. zł na jednego beneficjenta.

Refundacji będzie podlegać standardowo maksymalnie 50 proc. udokumentowanych, kwalifikowanych kosztów inwestycji. Natomiast w przypadku działalności związanej z zabezpieczaniem lub utrzymaniem urządzeń wodnych i tej z wykorzystaniem technologii cyfrowych będzie to 65 proc.

Wnioski będą przyjmowały oddziały regionalne ARiMR właściwe ze względu na miejsce realizacji inwestycji.

Dokumenty będzie można składać osobiście lub przez upoważnioną osobę, albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej.

Wniosek można również wysłać w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem platformy e-PUAP.

Ostateczny termin składania wniosków został przedłużony do 21 października 2022 r.

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków można znaleźć na stronie: https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-64-wsparcie-inwestycji-w-tworzenie-i-rozwoj-dzialalnosci-pozarolniczej—nabor-30-listopada-do-13-stycznia-2021-r

źródło: granty.pl

To top