WSPÓŁdziałamy! Konkurs Funduszu Obywatelskiego na społeczne inicjatywy uchodźców i uchodźczyń

WSPÓŁdziałamy! Ogłaszamy nowy konkurs Funduszu Obywatelskiego na społeczne inicjatywy uchodźców i uchodźczyń w Polsce. Partnerem merytorycznym konkursu jest Fundacja Edukacja dla Demokracji. Termin składania wniosków: 21 października 2022 r. godz. 14:00.

Celem konkursu jest wsparcie inicjatyw podejmowanych przez osoby uchodźcze na rzecz innych uchodźców/uchodźczyń przebywających w Polsce lub na rzecz lokalnych społeczności, w których przebywają. W ten sposób chcemy wspierać samoorganizację osób uchodźczych wychodząc z założenia, że one same wiedzą najlepiej o potrzebach osób w podobnym położeniu i, mając podobne doświadczenia, mogą wspierać się wzajemnie. Chcemy też dać możliwość uchodźcom i uchodźczyniom wyjścia z inicjatywami skierowanymi do mieszkańców, wspomagającymi integrację, współpracę i wzajemne poznawanie się oraz wspólne działania na rzecz dobra wspólnego.

Kto może ubiegać się o wsparcie w konkursie?

Konkurs skierowany jest do osób z doświadczeniem uchodźczym, które – z powodu wojny, konfliktu, przemocy, czy prześladowania – opuściły kraj zamieszkania lub których bezpieczeństwo może być zagrożone w razie powrotu do swojego kraju. Nie wymagamy formalnego potwierdzenia takiej sytuacji osób aplikujących.

Do zgłaszania inicjatyw w konkursie zapraszamy:

  • osoby uchodźcze działające w grupach nieformalnych (min. 3 osoby, które mają wspólny cel, dla którego działają), w których większość stanowią osoby uchodźcze,
  • organizacje (stowarzyszenia, fundacje), w których we władzach zasiadają m.in. osoby uchodźcze i w których działania prowadzą osoby uchodźcze,
  • lokalne organizacje mniejszości narodowych lub etnicznych lub lokalne organizacje migranckie (lub lokalne oddziały takich organizacji ogólnopolskich), w których działania prowadzą osoby uchodźcze.

Co będziemy wspierać w ramach konkursu?

W ramach konkursu planujemy wesprzeć działania lokalne inicjowane i prowadzone przez osoby uchodźcze przebywające w Polsce realizowane we współpracy i na rzecz:

  1. uchodźców/uchodźczyń w Polsce;
  2. lokalnej społeczności w Polsce, w której wnioskodawca przebywa.

Szukamy inicjatyw, które mieszczą się w następujących obszarach:

  • organizacja grup wsparcia odpowiadających na potrzeby osób uchodźczych: np. organizacja grup samopomocowych celem stworzenia bezpiecznego środowiska/przestrzeni do rozmowy czy wymiany doświadczeń, wsparcie interwencyjne dla nowo przybywających osób, adaptacja w nowym otoczeniu, działania informacyjne, opieka nad dziećmi, aktywizacja zawodowa/szkolenia, organizacja integracji, czasu wolnego, działań kulturalnych;
  • wzmacnianie zdolności osób uchodźczych do samoorganizacji lub współpracy z lokalną społecznością: możliwość pokrycia kosztów m.in. takich jak:, koszty szkoleń/doradztwa, tłumaczeń, zakupu sprzętu, koszty administracyjne, transport/podróże/noclegi, koordynacji i sieciowania z partnerami i np. innymi grupami uchodźczymi, wynagrodzenia koordynatorów;
  • integracja osób uchodźczych i lokalnej społeczności: działania prowadzone przez uchodźców/uchodźczynie z/dla lokalnej społeczności we współpracy z lokalnymi partnerami i z włączeniem pozostałych mieszkańców, wspierające wzajemne poznawanie się i edukację międzykulturową uchodźców/uchodźczyń i lokalnej społeczności (partnerami mogą być nieformalne grupy obywateli/obywatelek, lokalne organizacje i instytucje publiczne).

O jakie wsparcie można się ubiegać?

W ramach konkursu można ubiegać się o wsparcie w wysokości:

  • grupy nieformalne – do 3500 zł,
  • organizacje (stowarzyszenia, fundacje) – do 10 000 zł,

które zostanie przekazane środków Funduszu Obywatelskiego im. Henryka Wujca w formie dotacji lub darowizny celowej (w przypadku grup nieformalnych darowizna zostanie przekazana jej przedstawicielowi/przedstawicielce – osobie indywidualnej).

Na wsparcie działań przewidziano łącznie 100 000 zł z Funduszu Obywatelskiego im. Henryka Wujca. Spodziewamy się wesprzeć ok. 15 inicjatyw. Fundusz Obywatelski rezerwuje sobie możliwość zwiększenia puli środków przeznaczonych na wsparcie w razie dużej liczby ciekawych zgłoszeń.

W ramach otrzymanego wsparcia można będzie pokrywać koszty związane bezpośrednio z proponowanymi działaniami i niezbędne do ich przeprowadzenia i poniesione między 1 grudnia 2022 r. a 30 czerwca 2023 r. (okres prowadzenia działań może być krótszy).

Nie wymagamy wkładu własnego, można ubiegać się o 100% dofinansowania kosztów.

Wnioski można składać w języku polskim, angielskim, białoruskim, rosyjskim lub ukraińskim.

Na zgłoszenia czekamy do 21 października do godz. 14:00. Wypełnioną elektroniczną wersję wniosku należy złożyć (zarejestrować i uzyskać potwierdzenie rejestracji) w systemie Witkac.

Więcej informacji o zasadach konkursu https://www.funduszobywatelski.pl/konkurs/

Źródło: www.ngo.pl

To top