Program Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2023 r

 

Trwa nabór wniosków w Programie Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku Minister Sportu i Turystyki ogłosił nabór wniosków do „Programu Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2023 r.” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu osób niepełnosprawnych.

Na realizację Programu przeznaczono 30 milionów złotych. Wnioski można składać do 12 grudnia br.

FUNDATOR: Minister Sportu i Turystyki

O PROGRAMIE: Program Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2023 r. jest adresowany do ogółu osób niepełnosprawnych mogących uprawiać sport.

Cele Programu: Głównym celem Programu jest tworzenie optymalnych warunków umożliwiających osobom niepełnosprawnym zwiększanie uczestnictwa w różnych formach aktywności sportowej, włączenie w główne nurty życia społecznego oraz wyrównanie szans w dostępie do przestrzeni publicznej w obszarze sportu. Celami szczegółowymi są: zwiększenie aktywności ruchowej osób niepełnosprawnych, prowadzącej do poprawy sprawności fizycznej, stanu zdrowia i związanej z tym jakości życia; wyrabianie nawyku stałego podnoszenia poziomu sprawności fizycznej; kształtowanie zdrowego stylu życia; rozbudzanie zainteresowań sportowych w zależności od potrzeb, możliwości i preferencji uczestnika; tworzenie alternatywnej formy spędzania wolnego czasu dla osób niepełnosprawnych; kształtowanie zdrowej rywalizacji, szczególnie poprzez umiejętność współzawodnictwa i chęci podjęcia wysiłku; podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie sportu osób niepełnosprawnych. Priorytety Programu: wzrost aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych; promocja sportu osób niepełnosprawnych; włączanie społeczne osób niepełnosprawnych, w tym starszych osób niepełnosprawnych (50+); promocja społecznych, edukacyjnych, wychowawczych i prozdrowotnych wartości sportu.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: Program Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2023 r., jest adresowany do ogółu osób niepełnosprawnych mogących uprawiać sport. Rodzaje zadań objętych dofinansowaniem: wspieranie organizacji zajęć sekcji sportowych osób niepełnosprawnych; wspieranie organizacji imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych; wspieranie organizacji obozów sportowych dla osób niepełnosprawnych; promocja sportu osób niepełnosprawnych.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: Zadania realizowane w ramach Programu muszą mieć charakter niekomercyjny – nie mogą zakładać osiągnięcia dochodu. O przyznanie dofinansowania zadań mogą ubiegać się organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, 1265 i 1812), których celem statutowym jest prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu osób niepełnosprawnych.

WYSOKOŚĆ DOTACJI:  Na realizację Programu przeznaczono 30 milionów złotych. Wnioskodawca musi przewidywać w ramach realizacji zadania udział środków własnych w wysokości nie mniejszej niż 5 % całości kosztów zadania (w tym zadań jednostkowych).

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 12 grudnia 2022 r. ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu https://www.gov.pl/web/sport/program-upowszechniania-sportu-osob-niepelnosprawnych-w-2023-r Rozstrzygnięcie naboru wniosków nastąpi do 17 lutego 2023 r.

To top