Dotacje w ramach Programu Szkolny Klub Sportowy

Minister Sportu i Turystyki ogłosił nabór wniosków na realizację w 2023 r. Programu Szkolny Klub Sportowy. Kwota do rozdysponowania w Programie wynosi 70 mln zł.

Termin składania wniosków określono do 12 grudnia br., a ich rozpatrzenia do 12 stycznia 2023 r. FUNDATOR: Minister Sportu i Turystyki

O PROGRAMIE: Program „Szkolny Klub Sportowy” stanowi narzędzie wspierające podejmowanie aktywności fizycznej, w szczególności wśród dzieci i młodzieży o mniejszej sprawności fizycznej, nieobjętych jej regularnymi formami, np. treningami w klubie sportowym.

CEL KONKURSU: Celem Programu jest: stworzenie warunków do stymulowania i kształtowania nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież; stworzenie warunków do poprawy sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości; promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży; zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży; stymulowanie podejmowania aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży mniej aktywnych i mniej sprawnych fizycznie, ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt; stworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży; optymalizacja wykorzystania lokalnej infrastruktury sportowej, w tym infrastruktury przyszkolnej; promocja różnorodnych sportów wśród dzieci i młodzieży; wsparcie kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą w obszarze sportu.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: Program polega na zorganizowaniu i prowadzeniu w okresie od 1 stycznia do 15 grudnia 2023 r. systematycznych zajęć sportowych w wymiarze 2 razy w tygodniu13 dla każdego uczestnika, w 60-cio minutowych jednostkach ćwiczebnych, w grupach minimum 15-osobowych. Zakłada się przeprowadzenie w okresie realizacji projektu 70 jednostek zajęć sportowych dla każdej grupy.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: Program adresowany jest do podmiotów, które w ramach swojej podstawowej działalności statutowej realizują zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz prowadzą działalność o zasięgu wojewódzkim lub ogólnopolskim. Program jest finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, którego dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki. W ramach naboru wniosków na realizację niniejszego zadania Minister wyłoni: podmiot koordynujący realizację zadania na poziomie krajowym; podmioty realizujące zadanie na poziomie wojewódzkim.

WYSOKOŚĆ DOTACJI:       Na realizację Programu w 2023 roku przeznaczono kwotę 70 000 000 zł. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: Wnioski o dofinansowanie na realizację zadania należy nadsyłać do dnia 12 grudnia 2022 r.

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu https://www.gov.pl/web/sport/minister-sportu-i-turystyki-oglasza-nabor-wnioskow-na-realizacje-w-2023-r-programu-szkolny-klub-sportowy

To top