„Fundusze dla Świętokrzyskiego 2021 – 2027” – nabór do Komitetu Monitorującego

Świętokrzyska Rada Działalności Pożytku Publicznego ogłasza nabór organizacji kandydujących do Komitetu Monitorującego Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (dalej zwany KM FEŚ 2021-2027).

W skład Komitetu wejdą przedstawiciele:

a) czterech organizacji pozarządowych właściwych ze względu na różne rodzaje działalności objęte programem. Instytucja Zarządzająca FEŚ 2021-2027 rekomenduje, aby pod uwagę wzięte zostały wybrane spośród następujących obszarów tematycznych: ochrona zdrowia, edukacja i rynek pracy, kultura, dziedzictwo kulturowe i turystyka, rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności gospodarki, energetyka, transport zrównoważony;

b) jednej organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska;

c) jednej organizacji pozarządowej działającej na rzecz osób z niepełnosprawnościami;

d) jednej organizacji pozarządowej działającej na rzecz promowania włączenia społecznego;

e) jednej organizacji pozarządowej działającej na rzecz promowania równości kobiet
i mężczyzn;

f) jednej organizacji pozarządowej działającej na rzecz niedyskryminacji (zajmującej się obszarami dyskryminacji, takimi jak płeć, rasa, pochodzenie etniczne, niepełnosprawność, religia, światopogląd, orientacja seksualna, tożsamość płciowa i wiek);

g) jednej organizacji pozarządowej działającej na rzecz praw podstawowych;

h) jednej federacji organizacji pozarządowych.

Nabór obejmuje wybór 11 organizacji pozarządowych do składu KM PR FEŚ 2021-2027. Następnie wybrane organizacje wyznaczą przedstawicieli do prac w KM FEŚ 2021-2027w charakterze członków oraz zastępców członków.

Regulamin naboru, jego harmonogram, formularz zgłoszeniowy oraz informacje dotyczące ordynacji wyborczej dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (TUTAJ)

To top