Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny: Konkurs interwencyjny.

 
Projekty powinny umożliwić szybką odpowiedź na zidentyfikowane przez wnioskodawców sytuacje kryzysowe np.
– nagła zmiana sytuacji społecznej lub
nasilające się problemy dotyczące konkretnej grupy odbiorców.

Projekty wymagają również określenia wpływu na rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i wpisania się w jeden z trzech tematycznych obszarów Programu, tj.:
Ochrona praw człowieka (w tym równość płci),
Działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu,
Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym (w tym ochrona środowiska).

W konkursie można składać wnioski na jeden typ grantów interwencyjnych:
– minimalna kwota grantu: 6000 EUR,
– maksymalna kwota grantu: 15 000 EUR,
– czas realizacji: od 3 do 8 miesięcy,
wkład własny: nieobowiązkowy,

Masz czas do 22 maja 2023 r., wnioski można składać w trybie ciągłym.
To top