PROO – Priorytet 1A. Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego

Zachęcamy do składania wniosków w programie, w którym organizacje mogą uzyskać wsparcie na realizację działań misyjnych (statutowych) oraz wzmocnienie instytucjonalne.
Wnioski należy złożyć do 2 stycznia 2023.

FUNDATOR: Instytucją Zarządzającą programem jest Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.
O PROGRAMIE:  Program zakłada dofinansowanie realizacji misji i kosztów prowadzenia działalności statutowej, w tym budowanie kapitału ludzkiego oraz zasobów technicznych w ramach spójnych, wieloletnich strategii lub programów rozwoju organizacji. Wsparciem objęte zostaną takie programy rozwoju instytucjonalnego organizacji, które będą zakładać budowanie trwałych modeli finansowania działalności ze środków niepublicznych. W szczególności pomocą będą mogły zostać objęte działania tych organizacji, które zaprezentują realny plan rozwoju, możliwy do skutecznej realizacji niezależnie od pozyskiwania lub nie środków pochodzących z realizacji zadań publicznych zleconych przez organy administracji publicznej. Zaplanowano wsparcie organizacji obywatelskich poza realizowanymi przez nie projektami. Istotnym elementem, który będzie brany pod uwagę w kontekście interwencji w ramach priorytetu będzie gotowość aplikujących podmiotów do budowy lub rozwijania sieci, federacji lub innych form aliansów w ramach sektora na rzecz wzmocnienia potencjału organizacyjnego, skuteczności realizacji celów statutowych, możliwości oddziaływania i współpracy z sektorem prywatnym i publicznym.
CEL KONKURSU: wsparcie rozwoju instytucjonalnego organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz zwiększenie udziału tych organizacji w życiu publicznym i upowszechnianiu demokratycznych norm obywatelskości.
NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: Realizacja misji i kosztów prowadzenia działalności statutowej, w tym budowanie kapitału ludzkiego oraz zasobów technicznych w ramach spójnych, wieloletnich strategii lub programów rozwoju organizacji. Każda organizacja składająca wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu musi zaplanować opracowanie strategii rozwoju organizacji lub jej aktualizację.
Dofinansowanie otrzymują programy rozwoju instytucjonalnego organizacji, które zakładają budowanie trwałych modeli finansowania działalności ze środków niepublicznych. W szczególności dofinansowanie otrzymują organizacje, które zaprezentują realny plan rozwoju, możliwy do skutecznej realizacji niezależnie od pozyskiwania lub nie środków pochodzących z realizacji zadań publicznych zleconych przez organy administracji publicznej.
W ramach Priorytetu 1A wspierane są zadania polegające na realizacji przez organizacje obywatelskie działań misyjnych w powiązaniu z ich rozwojem instytucjonalnym, zwiększeniu udziału tych organizacji w życiu publicznym i upowszechnianiu demokratycznych norm obywatelskości, a także poprawie stabilności finansowej organizacji obywatelskich, w szczególności:
1. Wspieranie działań statutowych organizacji sektora pozarządowego.
2. Wspieranie rozwoju instytucjonalnego organizacji pozarządowych, w tym: – budowanie stabilnych podstaw ich dalszego funkcjonowania, – tworzenie perspektywicznych planów działania i finansowania, – podnoszenie standardów pracy i zarządzania organizacją. W ramach zadania należy zaplanować działania związane z opracowaniem lub aktualizacją wieloletniej strategii rozwoju organizacji (na okres minimum 5 lat).
3. Wspieranie rozwoju porozumień organizacji, platform współpracy, reprezentacji środowisk organizacji sektora pozarządowego. Wsparcie uzyskują działania tych organizacji, które zaprezentują wykonalny plan działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego.
Podczas oceny wniosku bardzo ważnym elementem, który będzie brany pod uwagę jest gotowość aplikujących podmiotów do budowy lub rozwijania sieci, federacji lub innych form aliansów w ramach sektora pozarządowego na rzecz wzmocnienia potencjału organizacyjnego, skuteczności realizacji celów statutowych, możliwości oddziaływania i współpracy z sektorem prywatnym i publicznym.
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:
1. Organizacje pozarządowe (stowarzyszenia – w tym stowarzyszenia zwykłe, związki stowarzyszeń, fundacje oraz jednostki terenowe organizacji pozarządowych  posiadające osobowość prawną).
2. Instytucje kościelne, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.
3. Spółdzielnie socjalne.
4. Koła gospodyń wiejskich.
5. Spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
Wnioskodawcy nie muszą posiadać statusu organizacji pożytku publicznego.
Wnioskodawca może prowadzić działalność gospodarczą, ale środki pochodzące z dotacji nie mogą służyć do jej finansowania.
Ze środków pochodzących z PROO można pokryć jedynie działania mieszczące się w zakresie działalności statutowej Wnioskodawcy oraz służące jego rozwojowi instytucjonalnemu.
WYSOKOŚĆ DOTACJI 100%, maks. 150.000 – 600.000 zł. Limity w podziale na każdy rok realizacji projektu wynoszą od 50.000 zł do 400.000 zł.
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:  28 listopada 2022 – 2 stycznia 2023 TERMIN REALIZACJI ZADANIA: 01.03.2023 – 31.12.2025. Projekt nie może zakończyć się wcześniej niż 31 stycznia 2025.
ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu  https://niw.gov.pl/nasze-programy/proo/edycja-2023/priorytet-1a/
KONTAKT: Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego T: 885-221-531
Szczegółowe pytania na temat PROO 2023 będzie można kierować w terminie naboru ofert  pod numerem telefonu 885-221-531 w dniach 28.11.2022-02.01.2023 w godz. 10:00-15:00 od poniedziałku do piątku lub e-mailowo pod adres: PROO@niw.gov.pl ;

To top