PROO – Priorytet 4. Rozwój instytucjonalny think tanków obywatelskich

Zachęcamy do składania wniosków do konkursu, którego celem jest rozwój instytucjonalny think tanków – organizacji obywatelskich o profilu analityczno-badawczym, nie działających dla osiągnięcia zysku i funkcjonujących na marginesie formalnych procesów politycznych (zarówno na poziomie ogólnopolskim jak i regionalnym). Wnioski należy złożyć do 2 stycznia 2023.
FUNDATOR: Instytucją Zarządzającą Programem jest Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.
O PROGRAMIE: Organizacje obywatelskie o profilu analityczno – badawczym, działające nie dla zysku i funkcjonujące równolegle do formalnych procesów politycznych stanowią istotny element pejzażu polskiego sektora pozarządowego. Think tanki definiowane są jako organizacje, które opracowują badania, analizy i opinie związane ze sprawami krajowymi lub międzynarodowymi w celu merytorycznego wspierania procesów podejmowania strategicznych decyzji lub przyjmowania rozwiązań i regulacji. W tym sensie think tanki odpowiadają na postulat, zgodnie z którym władza potrzebuje wiedzy. Równocześnie w Polsce zainteresowanie wiedzą dostarczaną przez think tanki jest wciąż niewystarczające, a ich działalność nie jest powszechnie uznaną formą wpływania na politykę. Wsparcie zaplanowane w ramach Priorytetu ma zapewnić pozarządowym think tankom większą stabilność finansową. W przeciwieństwie do dotacji i grantów dedykowanym pojedynczym projektom, wsparcie obejmować będzie rozwój instytucjonalny. Dotacje instytucjonalne pozwolą think tankom strategicznie planować działalność w perspektywie wieloletniej, reagować na bieżąco na ważne wydarzenia i nie ograniczać działalności badawczej do tematyki definiowanej każdorazowo w ramach projektów finansowanych z programów grantowych.
Kluczowym warunkiem uzyskania wsparcia będzie przedstawienie wiarygodnego programu rozwoju instytucjonalnego obejmującego zarówno techniczne, organizacyjne, jak i merytoryczne aspekty działalności danego podmiotu. Podczas procedury wyboru organizacji, które uzyskają dotację, brane pod uwagę będą między innymi planowane działania służące budowie wizerunku marki think tanku, zaangażowane w procesy konsultacji społecznych, a także działania mające na celu pozyskanie finansowania ze środków prywatnych. Dodatkowo przewiduje się wsparcie think tanków zaangażowanych w działania na rzecz rozwoju regionalnego – tak, aby wojewódzkie struktury samorządowe również zyskiwały dostęp do dedykowanych badań i analiz.
CEL KONKURSU: wsparcie rozwoju instytucjonalnego organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz zwiększenie udziału tych organizacji w życiu publicznym i budowaniu demokracji. Jeden wnioskodawca może złożyć maks. 1 wniosek w ramach konkursu.
NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: Rozwój instytucjonalny think tanków – organizacji obywatelskich o profilu analityczno-badawczym, nie działających dla zysku (non-profit) i funkcjonujących na marginesie formalnych procesów politycznych (zarówno na poziomie ogólnopolskim jak i regionalnym).
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: Think tanki definiowane jako organizacje, które opracowują badania, analizy i opinie związane ze sprawami krajowymi lub międzynarodowymi w celu merytorycznego wspierania procesów podejmowania strategicznych decyzji lub przyjmowania rozwiązań i regulacji. Wnioskodawca nie musi posiadać statusu organizacji pożytku publicznego.
WYSOKOŚĆ DOTACJI: 100%, min. 100.000 – maks. 200.000 zł. Limity dla danego roku: od 50.000 do 100.000 zł.
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 28 listopada 2022 – 2 stycznia 2023
TERMIN REALIZACJI ZADANIA: maks. 22 miesiące, 1.03.2023 – 31.12.2024. Projekt nie może zakończyć się wcześniej niż 31 stycznia 2024.
ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu https://niw.gov.pl/ogloszenie-o-konkursach-na-rok-2023/
KONTAKT: Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego T: 885-221-531
Szczegółowe pytania na temat PROO 2023 będzie można kierować w terminie naboru ofert  pod numerem telefonu 885-221-531 w dniach 28.11.2022-02.01.2023 w godz. 10:00-15:00 od poniedziałku do piątku lub e-mailowo pod adres: PROO@niw.gov.pl ;

To top