Dotacje Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza

Fundacja wspiera inicjatywy na rzecz dziedzictwa narodowego i kultury, a także nauki i edukacji. Darowizny Fundacji są również przyznawane na realizację przedsięwzięć mających na celu niesienie pomocy potrzebującym.
Kto może złożyć wniosek ?
1. Organizacje pozarządowe w rozumieniu przepisów art. 3 ust. 2 i ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych.
2. Publiczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, o których mowa w art. 4 pkt 28a ustawy Prawo oświatowe oraz publiczne placówki i centra, o których mowa w art. 2 pkt 4 tej ustawy.
3. Inne podmioty realizujące Przedsięwzięcia zgodne i wspierające cele statutowe Fundacji, w szczególności podmiotom takie jak: szkoły i inne placówki oświatowe, muzea, biblioteki, domy kultury, szpitale, instytucje badawcze, kluby sportowe, placówki opiekuńcze oraz jednostki samorządu terytorialnego.
Na co można uzyskać wsparcie ?
Projekty dotyczące promocji i wspierania:
1. Kultury jako dziedzictwa narodowego, w tym spektakli i wydarzeń teatralnych, muzycznych i filmowych.
2. Pozostałej działalności kulturalnej w kraju i zagranicą.
3. Działalności naukowej i naukowo-technicznej, ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć w zakresie nauk podstawowych i technicznych oraz działalności badawczo-rozwojowej.
4. Opieki nad pomnikami i miejscami pamięci oraz ochrony zabytków, w tym w szczególności przemysłu gazowniczego, i muzeów.
5. Pomocy Polonii i Polakom za granicą.
6. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
7. Kultury fizycznej i sportu, z uwzględnieniem rywalizacji sportowej, jako narzędzia wychowawczego dzieci i młodzieży.
8. Ochrony i promocji zdrowia.
9. Pomocy społecznej, w tym pomocy osobom niepełnosprawnym oraz rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
10. Rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów.
11. Ratownictwa i ochrony ludności oraz pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, epidemii, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju jak i za granicą.
12. Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji i oświaty ze szczególnym uwzględnieniem projektów historycznopatriotycznych oraz kształtowania postaw obywatelskich.
13. Ekologii, ochrony i opieki nad zwierzętami oraz ochrony i zachowania dziedzictwa przyrodniczego.
14. Dobroczynności i działalności charytatywnej.
15. Kultu religijnego.
Opis:
Organizatorem programu jest Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza.
Darowizna jest przyznawana na realizację działań zgodnych z celami statutów podmiotów wnioskujących o jej otrzymanie.
Darowizna może zostać przyznana na realizację przedsięwzięć niekomercyjnych.
Wnioskodawca może uzyskać maks. jedną darowiznę w ciągu roku kalendarzowego.
W ramach przyznanej darowizny nie można finansować zakupu nieruchomości.
W przypadku braku decyzji Zarządu Fundacji w terminie 90 dni od dnia złożenia wniosku uznaje się go za odrzucony.
Termin składania wniosków: nabór ciągły
Więcej informacji: https://fundacja.pgnig.pl/zloz-wniosek-online/
Źródło: www.granty.pl
To top