Granty w Programie Wspieramy Ukrainę

Program skierowany jest do polskich organizacji pozarządowych niosących pomoc ludności cywilnej w Ukrainie, a także uchodźcom wojennym przebywającym w Polsce.

Dofinansowanie mogą otrzymać samodzielne inicjatywy polskich organizacji, a także inicjatywy realizowane wraz z partnerami polskimi i ukraińskimi.

Dotację można otrzymać na działania w następujących obszarach:

  1. Wsparcie funkcjonowania dzieci i młodzieży z Ukrainy w trakcie ich edukacji formalnej i pozaformalnej i/lub opieki, w czasie pobytu w Polsce, a w szczególności: zapewnienie wsparcia asystenta międzykulturowego, nauczyciela wspierającego lub ukraińskiego nauczyciela; organizacja zajęć dodatkowych i opiekuńczych, zajęć wyrównujących różnice programowe, zajęć z języka polskiego i in.; zapewnienie opieki specjalistów np. psychologów i pedagogów pracujących z dziećmi i młodzieżą; wsparcie dydaktyczne kadry pedagogicznej i edukatorów, rozszerzające kompetencje potrzebne do pracy w środowisku wielokulturowym (np. organizacja praktycznych kursów, szkoleń, wydanie publikacji, opracowanie materiałów metodycznych i in.); organizacja nauki przedmiotów ojczystych.
  2. Poprawa dostępu do edukacji formalnej i pozaformalnej dzieci i młodzieży pozostającej w Ukrainie, a w szczególności: organizacja różnych form edukacji oraz opieki; organizacja opieki psychologicznej, w tym także dla kadry pedagogicznej; organizacja warunków do nauczania, odrabiania lekcji i spędzania czasu dla dzieci przebywających w zbiorowych punktach zamieszkania; poprawa warunków oraz jakości zdalnego nauczania; dostosowanie pomieszczeń do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą w trakcie zagrożenia atakami powietrznymi.
  3. Wsparcie funkcjonowania osób uchodźczych z Ukrainy w Polsce, w szczególności: organizacja wysokiej jakości nauki języka polskiego; wsparcie prawno-informacyjne oraz organizacyjne m.in. doradztwo prawne, obywatelskie, zawodowe, z zakresu usług publicznych; organizacja wsparcia psychologicznego.
  4. Wsparcie funkcjonowania społeczności lokalnych w Ukrainie, w tym w szczególności: środowisk, które przyjęły znaczną liczbę uchodźców wewnętrznych np. poprzez działania zmierzające do zachowania spójności społecznej; wsparcie partnerstw, których wspólne działania przyczynią się do zabezpieczenia społecznych potrzeb społeczności wychodzących poza bieżące potrzeby humanitarne, w szczególności na terenach silnie dotkniętych działaniami wojennymi.
  5. Przeciwdziałanie dyskryminacji i aktom nienawiści, na które mogą być narażeni w czasie wojny uchodźczynie i uchodźcy z Ukrainy w Polsce: kampanie społeczne, działania informacyjne skierowane do konkretnej grupy odbiorców, realizowane przede wszystkim na poziomie lokalnym; działania zapobiegawcze i naprawcze w społecznościach lokalnych (np. w sytuacjach przejawów dyskryminacji i nienawiści lub zagrożenia dyskryminacją).
  6. Przeciwdziałanie dezinformacji i fałszywym narracjom oraz zapewnienie rzetelnej informacji o sytuacji społeczności uchodźczyń i uchodźców z Ukrainy w Polsce oraz sytuacji w Ukrainie. Dla działań skierowanych bezpośrednio do ludności przebywającej w Ukrainie konieczny jest partner w Ukrainie (w uzasadnionych przypadkach może to być grupa nieformalna).

Więcej informacji pod linkiem: https://fed.org.pl/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-otwartym-konkursie-grantowym-w-programie-wspieramy-ukraine-2/

To top