Nabór wniosków na inicjatywy dwustronne i regionalne

W ramach konkursu organizacje społeczne mogą pozyskać środki na realizację międzynarodowych inicjatyw służących wymianie wiedzy i doświadczeń. Konkurs organizowany jest przez Operatorów dwóch programów Aktywni Obywatele: Funduszu Krajowego oraz Funduszu Regionalnego.
Nabór wniosków trwa do 30 kwietnia 2023 r.

FUNDATOR: Aktywni Obywatele: Fundusz Krajowy oraz Fundusz Regionalny

O PROGRAMIE: Programy Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy oraz Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny są finansowane przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię (zwane dalej Państwami-Darczyńcami) w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (czyli tzw. Funduszy EOG i Funduszy Norweskich). Ich celem jest wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego, aktywności obywatelskiej oraz upodmiotowienie grup zagrożonych wykluczeniem i wyrównywanie ich szans.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: W ramach konkursu można uzyskać dofinansowanie:
• stażu w zagranicznej organizacji (doświadczenia edukacyjnego obejmującego wykonanie praktycznych zadań związanych z obszarem działalności danej organizacji),
• job-shadowingu w zagranicznej organizacji (doświadczenia edukacyjnego polegającego na obserwowaniu innej, bardziej doświadczonej osoby w pracy),
• innych form wymiany wiedzy, know-how i doświadczeń, takich jak: wyjazdy studyjne, wspólne warsztaty i szkolenia z udziałem podmiotów z różnych krajów, mentoring itp. KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: Konkurs dotyczy składania wniosków na międzynarodowe inicjatywy, których celem będzie wymiana wiedzy, know-how i doświadczeń pomiędzy polskimi organizacjami społecznymi a podmiotami z: Państw-Darczyńców Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Islandia, Liechtenstein, Norwegia), Państw-Beneficjentów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Estonia, Grecja, Łotwa, Litwa, Malta, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry), Ukrainy.

O dofinansowanie inicjatyw dwustronnych i regionalnych mogą starać się zarejestrowane w Polsce organizacje pozarządowe w partnerstwie z co najmniej jednym podmiotem z Państw Darczyńców, Państw-Beneficjentów lub Ukrainy. Nabór jest organizowany przez Operatorów dwóch Programów (Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy i Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny), ale jedna organizacja może złożyć wniosek i uzyskać dofinansowanie inicjatywy tylko w ramach jednego z nich:
• w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny o dofinansowanie mogą się ubiegać wszystkie organizacje, które przynajmniej część swoich działań, wpisujących się w obszary wsparcia Programu AO-FR, prowadzą poza terytorium m.st. Warszawy (niezależnie od miejsca rejestracji);
• w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy o dofinansowanie mogą się ubiegać jedynie grantobiorcy i partnerzy projektów finansowanych w ramach Programu AO-FK (niezależnie od tego, kiedy rozpoczął/zakończył się ich projekt). Uwaga! Wniosek w ramach tego naboru może być złożony wyłącznie w języku angielskim. WYSOKOŚĆ DOTACJI: Finansowanie inicjatywy może wynosić:
• do 6 000 EUR w przypadku inicjatywy dwustronnej (tj. w przypadku partnera/partnerów z Państw-Darczyńców),
• do 5000 EUR w przypadku inicjatywy regionalnej (tj. w przypadku partnera/partnerów z Państw-Beneficjentów i Ukrainy). Inicjatywa (w tym jej przygotowanie i ewaluacja) może trwać od 1 do 6 miesięcy. Wszystkie działania powinny zakończyć się nie później niż 30 kwietnia 2024 r.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: Nabór wniosków ruszył 23 stycznia i potrwa do 30 kwietnia 2023 r. Ocena złożonych wniosków będzie prowadzona w trybie ciągłym, a decyzje o dofinansowaniu inicjatyw będą w tym czasie podejmowane trzykrotnie, chyba że środki zostaną wcześniej wyczerpane.

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu: https://aktywniobywatele.org.pl/ruszyl-konkurswnioskow-na-inicjatywy-dwustronne-i-regionalne/

To top