Program MRiPS: „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiła otwarty konkurs ofert w ramach Programu „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”, Edycja 2023 i zaprasza do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy społecznej skierowanej do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością. Termin składania wniosków mija 10 lutego 2023 r. FUNDATOR: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

O PROGRAMIE: Minister Rodziny i Polityki Społecznej na podstawie art. 23 ust.1 pkt 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert i zaprasza do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy społecznej skierowanych do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością.

CELE PROJEKTU:
MODUŁ I: PROFILAKTYKA Cel: Zapobieganie bezdomności przez prowadzenie działań profilaktycznych
MODUŁ II: WSPARCIE OSÓB BEZDOMNYCH Cel: Prowadzenie działań interwencyjnych i aktywizujących skierowanych do osób bezdomnych.
MODUŁ III: INFRASTRUKTURA Cel: Wsparcie podmiotów w dostosowaniu prowadzonych przez nie placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych do obowiązujących standardów.
MODUŁ IV: INNOWACYJNOŚĆ Cel: Inspirowanie do wdrażania nowych rozwiązań w zakresie pomocy osobom bezdomnym.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:
MODUŁ I: PROFILAKTYKA W ramach Modułu I promowane i preferowane będą następujące
Działania: 1) wspieranie inicjatyw zapewniających osobom zagrożonym bezdomnością dostęp do usług społecznych, w tym do pracy socjalnej, pomocy psychologicznej, terapeutycznej i prawnej;
2) wspieranie realizacji programów profilaktycznych, ukierunkowanych na zmniejszenie ryzyka bezdomności, a także lokalnych systemów przeciwdziałania bezdomności;
3) prowadzenie zajęć, warsztatów dla osób zagrożonych bezdomnością mających na celu pomoc w znalezieniu pracy.
MODUŁ II: WSPARCIE OSÓB BEZDOMNYCH W ramach Modułu II promowane i preferowane będą następujące działania:
1) prowadzenie działań interwencyjnych we współpracy z przedstawicielami służb publicznych, w tym poprzez prowadzenie streetworkingu skierowanego do osób przebywających w przestrzeni publicznej i miejscach niemieszkalnych;
2) udostępnienie osobom bezdomnym możliwości skorzystania ze wsparcia punktów pomocy doraźnej (np. jadłodajni, punktów wydawania odzieży lub żywności) oraz placówek udzielających tymczasowego schronienia;
3) świadczenie kompleksowego wsparcia w procesie wychodzenia z bezdomności w mieszkaniach chronionych treningowych lub w innych formach pomocy pozainstytucjonalnej, przygotowujących pod opieką specjalistów osoby tam przebywające do prowadzenia samodzielnego życia lub wspomagających te osoby w codziennym funkcjonowaniu, m.in. poprzez objęcie wsparciem pozainstytucjonalnym osób opuszczających placówki udzielające tymczasowego schronienia lub tworzenie i realizację usług opartych na modelu „najpierw mieszkanie” dla osób doświadczających bezdomności chronicznej;

W ramach Modułu II Działanie nr 3 może być realizowane w jednym z dwóch wariantów:
Działanie nr 3A – realizacja zadań PODSTAWOWYCH W ramach Działania nr 3A możliwe jest dofinansowanie: – kosztów wynagrodzeń osób realizujących cele zadania (np. terapeutów uzależnień, pracowników socjalnych, psychologów, asystentów osób bezdomnych, trenerów itp.), – kosztów związanych z utrzymaniem mieszkań chronionych treningowych lub innych form wsparcia pozainstytucjonalnego, w tym najmu mieszkań i mediów.
Działanie nr 3B – formuła ROZSZERZONA W ramach Działania nr 3B możliwe jest dofinansowanie kosztów wymienionych w Działaniu nr 3A oraz dodatkowych kosztów na pokrycie: – wydatków na remont i adaptację lokalu, – wydatków na zakup nowego wyposażenia do lokalu, w którym świadczone będzie kompleksowe wsparcie określone w Działaniu
3. Kwota przeznaczona na realizację dodatkowych kosztów w ramach Działania 3B nie może przekroczyć 20% kwoty wnioskowanej dotacji. Dofinansowanie dodatkowych kosztów wymienionych w Działaniu nr 3B możliwe jest pod warunkiem, że Oferent posiada tytuł prawny do lokalu, tzn. jest właścicielem lokalu lub jest uprawniony do korzystania z lokalu na podstawie umowy zawartej z jednostką samorządu terytorialnego; 4) udzielanie pomocy prawnej, psychologicznej, w formie asystentury oraz prowadzenie terapii uzależnień dla osób bezdomnych; 5) wspieranie działań z zakresu aktywizacji społecznej i zawodowej osób bezdomnych. MODUŁ III: INFRASTRUKTURA

W ramach Modułu III promowane i preferowane będą następujące działania:
1) przeprowadzenie prac remontowych w placówkach dla osób bezdomnych;
2) adaptacja pomieszczeń w istniejących placówkach dla osób bezdomnych;
3) zakup nowego wyposażenia do placówek, które będzie służyć podniesieniu ich standardu.

MODUŁ IV: INNOWACYJNOŚĆ W ramach Modułu IV promowane i preferowane będą następujące działania:
1) wymiana wiedzy pomiędzy przedstawicielami środowisk pozarządowych i ośrodkami pomocy społecznej, w szczególności wymiana doświadczeń, identyfikacja problemów;
2) przygotowanie rekomendacji (zarówno systemowych, jak i porad dla realizatorów wsparcia);
3) identyfikacja i promowanie dobrych praktyk.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: W otwartym konkursie ofert mogą brać udział zarejestrowane w Polsce organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 3 tej ustawy, prowadzące działalność statutową w zakresie pomocy społecznej i świadczące usługi dla osób bezdomnych, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

WYSOKOŚĆ DOTACJI:
MODUŁ I: PROFILAKTYKA Na realizację zadania publicznego w ramach Modułu I można uzyskać dotację w wysokości od 50 000 zł do 100 000 zł
MODUŁ II: WSPARCIE OSÓB BEZDOMNYCH Na realizację zadania publicznego w ramach Modułu II można uzyskać dotację w wysokości od 50 000 zł do 150 000 zł
MODUŁ III: INFRASTRUKTURA Na realizację zadania publicznego w ramach Modułu III można uzyskać dotację w wysokości od 50 000 zł do 300 000 zł
MODUŁ IV: INNOWACYJNOŚĆ Na realizację zadania publicznego w ramach Modułu IV można uzyskać dotację w wysokości od 50 000 zł do 200 000 zł

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 10 lutego 2023 r TERMIN REALIZACJI ZADANIA:. od dnia 3 kwietnia 2023 r. maksymalnie do dnia 31 grudnia 2023 r.

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu: https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-konkursie-pokonac-bezdomnosc-program-pomocy-osobom-bezdomnym-edycja-2023

To top