Program „Od zależności ku samodzielności” – edycja 2023

Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg zatwierdziła program „Od zależności ku samodzielności” – edycja 2023. Celem głównym Programu jest umożliwienie osobom z zaburzeniami psychicznymi przezwyciężenie trudnej sytuacji życiowej w jakiej się znalazły, której własnym staraniem, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości nie są w stanie samodzielnie pokonać.

Program „Od zależności ku samodzielności” składa się z 4 modułów:

Moduł I – Wsparcie rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi.
Moduł II
 – Samopomoc.
Moduł III 
– Umożliwianie osobom z zaburzeniami psychicznymi zdobywania kompetencji niezbędnych do samodzielnego życia.
Moduł IV
 – Integracja i innowacyjność.

Budżet Programu na rok 2023 wynosi 3 mln. zł.

O dofinansowanie projektów zgłaszanych do otwartego konkursu ofert w ramach Programu mogą ubiegać się:

1. Jednostki samorządu terytorialnego, które realizują zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej organizując na obszarze swojego działania oparcie społeczne dla osób, które z powodu występujących u nich zaburzeń psychicznych mają trudności w życiu codziennym.

2. Podmioty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, które mogą uczestniczyć w otwartych konkursach ofert na dofinansowanie programów i projektów, wynikających z lokalnych strategii rozwiązywania problemów społecznych.

Pełna treść Programu jest dostępna na stronie: https://www.gov.pl/web/rodzina/program-od-zaleznosci-ku-samodzielnosci—edycja-2023

Źródło: www.granty.pl

To top