Dotacje z zakresu zdrowia publicznego – profilaktyka uzależnień

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom ogłosiło konkurs wniosków na realizację w latach 2023-2024 zadań z zakresu ZDROWIA PUBLICZNEGO dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych.

Wnioski należy składać w terminie do dnia 22 lutego 2023 roku.

FUNDATOR: Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

O PROGRAMIE: Konkurs został ogłoszony w ramach celu operacyjnego nr 2 Profilaktyka uzależnień i dotyczy następujących zadań: Zadania finansowane ze środków pochodzących z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml z tzw. „małpek”

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:
Zadania 2.1.1. NPZ: Edukacja zdrowotna i profilaktyka uzależnień (uniwersalna, selektywna, wskazująca) realizowana zgodnie z wynikami badań naukowych (w tym epidemiologicznych) oraz dobrą praktyką w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom
Zadanie 1.Realizacja programów profilaktyki wskazującej
Zadanie 2. Wydawanie czasopisma z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności propagujących postawy trzeźwościowe i abstynenckie w środowisku Kościoła Katolickiego i innych wyznań
Zadanie 3. Wydawanie czasopisma z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego
Zadanie 4. Wspieranie programu informacyjno – konsultacyjnego dla rodzin dzieci i młodzieży pijących alkohol/ używających substancji psychoaktywnych – ogólnopolski telefon zaufania
Zadanie 5. Organizacja konferencji profilaktycznych dotyczących używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież
Zadanie 6. Ogólnopolska kampania edukacyjna prowadzona w mediach wirtualnych w tym społecznościowych na temat wpływu alkoholu na zdrowie
Zadanie 7. Edukacja publiczna w zakresie wpływu alkoholu na zdrowie – artykuły w prasie
Zadanie 8. Edukacja instruktorów prowadzących kursy w szkołach nauki jazdy oraz kandydatów na kierowców w zakresie wpływu alkoholu na zdolność prowadzenia pojazdów

Zadania 2.1.2. NPZ: Monitorowanie i badania problematyki związanej z sytuacją epidemiologiczną w zakresie używania wyrobów tytoniowych, w tym nowatorskich wyrobów tytoniowych i elektronicznych papierosów, używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i NSP, spożywania alkoholu (z uwzględnieniem monitorowania poziomu i struktury spożycia oraz dostępności alkoholu
Zadanie 9. Ogólnopolskie badania postaw i przekonań pełnomocników oraz członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w zakresie lokalnej polityki wobec uzależnień
Zadanie 10. Monitorowanie problemów alkoholowych (budowa wskaźników do systemu monitorowania)
Zadanie 11. Wspieranie badań naukowych dotyczących problematyki związanej z piciem alkoholu Zadanie 2.1.3 NPZ Edukacja kadr (w tym szkolenia) uczestniczących w realizacji zadań z zakresu profilaktyki uzależnień.
Zadanie 12. Szkolenie dla asystentów rodzinnych w zakresie pracy z członkami rodzin z problemem alkoholowym i przemocą
Zadanie 13. Narada szkoleniowa dla pracowników Centrów Integracji Społecznej na temat pracy z osobami uzależnionymi od alkoholu i ich rodzinami
Zadanie 14. Szkolenie dla członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych nt. procedury zobowiązania do leczenia odwykowego
Zadanie 15. Organizacja szkoleń dla kuratorskiej służby sądowej w zakresie sprawowania nadzoru nad osobą uzależnioną od alkoholu, wobec której sąd orzekł zobowiązanie do leczenia odwykowego.
Zadanie 16. Szkolenie członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zadanie 2.1.4 NPZ Poszerzanie i udoskonalanie oferty oraz wspieranie realizacji programów profilaktyki o naukowych podstawach lub o potwierdzonej skuteczności, w szczególności zalecanych w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego
Zadanie 17. Promocja standardów jakości w profilaktyce używania substancji psychoaktywnych zaadresowanej do dzieci i młodzieży wraz z Systemem Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego w placówkach realizujących programy profilaktyki uniwersalnej oraz w samorządach gminnych
Zadanie 19. Seminarium dla realizatorów programu Fred Goes Net
Zadanie 20. Szkolenia przygotowujące nowych realizatorów programów profilaktyki uniwersalnej i selektywnej, rekomendowanych w ramach systemu rekomendacji

Zadanie 2.1.6 NPZ Zwiększenie dostępności i podniesienie jakości specjalistycznej pomocy dla osób doznających przemocy w rodzinie
Zadanie 21. Szkolenie dla osób pracujących z członkami rodzin z problemem przemocy w ramach procedury „Niebieskie Karty”
Zadanie 22. Przeprowadzenie superwizji dla osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Zadanie 23. Interdyscyplinarne szkolenie dla osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Zadanie 24. Szkolenie dla osób duchownych kościoła katolickiego oraz innych związków wyznaniowych nt. przeciwdziałania przemocy w rodzinie Zadanie 25. Szkolenie dla przedstawicieli ochrony zdrowia nt. przeciwdziałania przemocy w rodzinie i podejmowania interwencji w sytuacji podejrzenia przemocy domowej

Zadanie 2.1.7 NPZ Redukcja szkód, leczenie, rehabilitacja i reintegracja społeczna osób uzależnionych oraz ich bliskich
Zadanie 26. Szkolenie doskonalące umiejętności terapeutów uzależnień w zakresie prowadzenia terapii par i rodzin z problemami uzależnień
Zadanie 27. Konferencja doskonaląca umiejętności psychoterapeutyczne terapeutów udzielających świadczeń zdrowotnych osobom z zaburzeniami wynikającymi z wzrastania w rodzinie z problemami uzależnień
Zadanie 28. Wsparcie ruchów trzeźwościowych
Zadanie 29. Konferencja dla przedstawicieli ruchów i stowarzyszeń abstynenckich Zadanie 30. Opracowanie i przeprowadzenie szkolenia w dziedzinie psychoterapii uzależnień adresowanego do przyszłych terapeutów uzależnień z Ukrainy

Zadanie 2.3.1 NPZ Wdrożenie i upowszechnianie standardów i procedur profilaktyki, diagnozy oraz terapii FASD (Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych) zgodnie z aktualnym stanem wiedzy naukowej
Zadanie 31. Opracowanie, wydanie, dystrybucja podręcznika dla poradni psychologiczno-pedagogicznych z zakresu FASD
Zadanie 32. Badania z zakresu FASD
Zadanie 33. Szkolenia dla pielęgniarek i położnych z zakresu profilaktyki FASD
Zadanie 34. Organizacja szkoleń dla terapeutów uzależnień z zakresu profilaktyki FASD

Zadanie 2.3.5 NPZ Zwiększanie skuteczności w przestrzeganiu prawa w zakresie produkcji, dystrybucji, sprzedaży, reklamy, promocji oraz spożywania napojów alkoholowych
Zadanie 35. Szkolenia dla instruktorów szkolących sprzedawców napojów alkoholowych Zadania finansowane z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych

Zadanie 2.1.1 NPZ Edukacja zdrowotna i profilaktyka uzależnień (uniwersalna, selektywna, wskazująca) realizowana zgodnie z wynikami badań naukowych (w tym epidemiologicznych) oraz dobrą praktyką w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom
Zadanie 36. Edukacja publiczna w zakresie profilaktyki używania substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych w grupie dzieci i młodzieży – artykuły w prasie

Zadanie 2.1.2 Monitorowanie i badania problematyki związanej z sytuacją epidemiologiczną w zakresie używania wyrobów tytoniowych, w tym nowatorskich wyrobów tytoniowych i elektronicznych papierosów, używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i NSP, spożywania alkoholu (z uwzględnieniem monitorowania poziomu i struktury spożycia oraz dostępności alkoholu
Zadanie 37. Badanie rozpowszechnienia używania substancji psychoaktywnych w populacji dorosłych mieszkańców Polski
Zadanie 38. Badania rynków narkotykowych w Polsce – handel z wykorzystaniem platform społecznościowych
Zadanie 39. Międzynarodowa konferencja dotycząca monitorowania problemów narkotyków i narkomanii na poziomie lokalnym

Zadanie 2.1.3 NPZ Edukacja kadr (w tym szkolenia) uczestniczących w realizacji zadań z zakresu profilaktyki uzależnień.
Zadanie 40. Organizacja seminariów: upowszechnianie Programów Rekomendowanych i standardów jakości obowiązujących w systemie Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego

Zadanie 2.1.4 Poszerzanie i udoskonalanie oferty oraz wspieranie realizacji programów profilaktyki o naukowych podstawach lub o potwierdzonej skuteczności, w szczególności zalecanych w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego
Zadanie 41. Standardy jakości w programach adresowanych do młodych użytkowników narkotyków, którzy weszli w konflikt z prawem – wdrożenie i ewaluacja w Polsce

Zadanie 2.1.5 Poszerzanie i podnoszenie jakości oferty pomocy psychologicznej, socjoterapeutycznej i opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i ich rodzin
Zadanie 42. Organizacja Ogólnopolskich/ponadregionalnych szkoleń dla osób pracujących z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym w placówkach wsparcia dziennego

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: Wnioskodawcami w konkursie mogą być podmioty, określone w art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, to jest podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego określonymi w art. 2 ustawy, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327, z późn. zm.), które spełniają dodatkowo wymagania dla Wnioskodawców określone przy opisie zadania konkursowego.

WYSOKOŚĆ DOTACJI: Łączna kwota środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie realizacji powyższych zadań wynosi: w 2023 roku – 14.458.401  zł; w 2024 roku –  2.960.000 zł; w 2025 roku – 115.000 zł.
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: Wnioski należy składać w terminie do dnia 22 lutego 2022 roku.
ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu: https://kcpu.gov.pl/zarzadzenie-nr-11-2-0-2-3-dyrektora-krajowego-centrum-przeciwdzialania-uzaleznieniom-z-dnia-31-stycznia-2023-r-w-sprawie-ogloszenia-o-konkursie-wnioskow-na-realizacje-w-latach-2023-2024-zadan-z-zak/

To top