Fundacja Batorego – Fundusz solidarności z Ukrainą

Fundacja Batorego zaprasza do składania wniosków o dotację w ramach Funduszu Solidarności z Ukrainą. Fundacja oferuje w roku 2023 pomoc organizacjom podejmującym działania na rzecz adaptacji i integracji uchodźców i uchodźczyń w środowisku lokalnym poprzez tworzenie miejsc i przestrzeni sprzyjających wzajemnemu poznawaniu się i akceptacji oraz zapobiegania konfliktom na tle kulturowym i dyskryminacji. Wnioski można składać do dnia 28 lutego 2023 r.

FUNDATOR: Fundacja Batorego

O PROGRAMIE: Fundusz solidarności z Ukrainą. Fundusz utworzony w lutym 2022 po agresji Rosji na Ukrainę oferuje wsparcie organizacjom społecznym, które udzielają pomocy osobom uciekającym przed wojną w Ukrainie. W 2022 roku wsparcie z Funduszu otrzymać mogły zaproszone imiennie organizacje społeczne, które świadczyły pomoc humanitarną, medyczną, prawną, psychologiczną, socjalno-bytową osobom przekraczającym granicę oraz wsparcie podczas ich pobytu w Polsce.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: W ramach konkursu wspierane są następujące działania: w społecznościach lokalnych, szczególnie w mniejszych ośrodkach miejskich i na terenach wiejskich, które służą integracji, wzajemnemu poznaniu się i budowaniu zaufania między osobami uciekającymi przed wojną i społecznością przyjmującą, wprowadzają uchodźców i uchodźczynie w lokalny kontekst społeczny i kulturalny, umożliwiają dialog, spotkanie, wymianę doświadczeń, wspólne cykliczne aktywności; integrujące i włączające osoby i grupy z doświadczeniem uchodźstwa szczególnie narażone na dyskryminację i nierówne traktowanie ze względu na pochodzenie etniczne i narodowe, płeć, tożsamość płciową, orientację psychoseksualną, wiek, niepełnosprawność, etc.; skierowane do społeczności przyjmującej np. działania informacyjne i aktywizujące z udziałem lokalnych wspólnot, diaspory ukraińskiej i środowisk migrantów/ek w Polsce, działania z zakresu edukacji międzykulturowej, przeciwdziałające uprzedzeniom, dyskryminacji i zapobiegające konfliktom, a także rozwiązujące konflikty i łagodzące napięcia np. mediacje. Fundacja nie wspiera edukacji szkolnej i kursów językowych jako głównego lub jedynego działania ani jednorazowych wydarzeń (np. festiwali, festynów, konferencji).

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: Wnioski o dotację mogą składać organizacje prowadzące lub zamierzające prowadzić działania integracyjne w społeczności lokalnej, które wykażą się znajomością lokalnego kontekstu i potrzeb oraz przedstawią plan zaangażowania do wspólnych działań mieszkańców i uchodźców. W szczególności zapraszane są organizacje współtworzone przez osoby z doświadczeniem migracji i uchodźstwa, osoby  z mniejszości narodowych, etnicznych i innych. Wnioski mogą składać organizacje zarejestrowane w Polsce: fundacje, stowarzyszenia zwykłe i rejestrowe, związki stowarzyszeń, spółdzielnie socjalne, koła gospodyń wiejskich, kościelne osoby prawne zarejestrowane w KRS. Wspierane są tylko działania statutowe i regulaminowe (w przypadku stowarzyszeń zwykłych).

WYSOKOŚĆ DOTACJI: Dotacja może wynosić maksymalnie do 60 000 zł. Budżet konkursu wynosi: 1,5 miliona złotych. Z dotacji można pokryć wszystkie koszty niezbędne do realizacji zaplanowanych działań: koszty działań merytorycznych (np. materiałów, wynajęcia powierzchni na działania projektowe, aprowizacji, wynagrodzenia personelu, etc.) oraz koszty administracyjne (np. czynszu, mediów,  księgowości etc.), a także inne uzasadnione koszty. W razie nieprzewidzianych okoliczności w trakcie realizacji działań możliwa będzie modyfikacja planu i budżetu.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: Wnioski można składać do dnia 28 lutego 2023 poprzez internetowy system składania wniosków: https://wnioski.batory.org.pl/.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:. Czas realizacji działań nie może być krótszy niż 6 miesięcy i dłuższy niż 12 miesięcy w okresie od 1 maja 2023 do 30 kwietnia 2024. Jedna organizacja może złożyć jeden wniosek.
Harmonogram konkursu:
I etap: 1 lutego – 28 lutego 2023 – składanie wniosków w internetowym systemie wnioskowym.
Do  24 marca – zaproszenie na rozmowy on-line organizacji zaproszonych do II etapu.
II etap: 27 marca – 21 kwietnia 2023  – rozmowy z przedstawicielami/kami zaproszonych organizacji. Organizacje zaproszone do rozmowy poproszone zostaną o przesłanie sprawozdania finansowego za ostatni rok, a w przypadku nowych organizacji (powstałych w 2022 roku) – zestawienia przychodów i wydatków za 2022 rok.

Ogłoszenie listy przyznanych dotacji nastąpi do dnia 28 kwietnia 2023 r.
ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu:  https://www.batory.org.pl/dotacje/fundusz-solidarnosci-z-ukraina/

KONTAKT: Więcej informacji o możliwości wsparcia Funduszu: sekretariat@batory.org.pl, tel. +48 22 536 02 00

To top