Konkurs Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

Dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom ogłosił konkurs ofert na realizację w 2023 r. zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach celu operacyjnego nr 2: Profilaktyka uzależnień. Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 14 lutego 2023 r.

FUNDATOR: Dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: Konkurs dotyczy następujących zadań:
Zadanie NPZ 2.1.1 Edukacja zdrowotna i profilaktyka uzależnień (uniwersalna, selektywna, wskazująca) realizowana zgodnie z wynikami badań naukowych (w tym epidemiologicznych) oraz dobrą praktyką w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom. Zadanie I. Realizacja programów profilaktyki selektywnej
Zadanie NPZ 2.1.7 Redukcja szkód, leczenie, rehabilitacja i reintegracja społeczna osób uzależnionych oraz ich bliskich
Zadanie II. Działania z zakresu ograniczania szkód zdrowotnych i społecznych ukierunkowanych na profilaktykę HIV, HCV, HBV i innych chorób zakaźnych wśród osób używających narkotyków
Zadanie NPZ 2.5.2. Prowadzenie poradnictwa w ramach ogólnopolskiego telefonu zaufania oraz poradni internetowej.
Zadanie III. Administrowanie serwisem poradni narkotykowej narkomania.org.pl

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: Oferentami w konkursie mogą być organizacje pozarządowe niedziałające w celu osiągnięcia zysku w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.), tj. osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje osobowość prawną, w tym stowarzyszenia i fundacje, które nie są jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub nie są przedsiębiorstwami, instytutami badawczymi, bankami i spółkami prawa handlowego będącymi państwowymi lub samorządowymi osobami prawnymi. Oferentami mogą także być wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1 ww. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i wolontariacie osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

WYSOKOŚĆ DOTACJI: Kwota środków publicznych przeznaczonych w konkursie na realizację powyższych zadań wynosi w 2023 roku 1 319 600,00 zł.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 14 lutego 2023 r.

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu: https://kcpu.gov.pl/zarzadzenie-nr-7-2023-dyrektora-krajowego-centrum-przeciwdzialania-uzaleznieniom-z-dnia-24-01-2023-roku-w-sprawie-ogloszenia-o-konkursie-na-realizacje-w-2023-r-zadan-z-zakresu-zdrowia-publicznego-okr/#tresc

To top