Konkurs Ministra Obrony Narodowej

Minister Obrony Narodowej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w formie wsparcia w zakresie Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pn. WDZIĘCZNI BOHATEROM – POWSTAŃCOM STYCZNIOWYM.
Termin składania ofert upływa w dniu 13 lutego 2023 r. FUNDATOR: Minister Obrony Narodowej CEL KONKURSU: Cele konkursu: upamiętnianie postaci i wydarzeń związanych z Powstaniem Styczniowym; upowszechnianie wiedzy o Powstaniu Styczniowym i jego dziedzictwie; objęcie opieką miejsc pamięci związanych z Powstaniem Styczniowym; kształtowanie świadomości historycznej i postaw patriotycznych młodego pokolenia poprzez upowszechnianie wiedzy o historii związanej z Powstaniem Styczniowym.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:
Zadania konkursowe powinny polegać w szczególności na:

  1. realizacji programów o charakterze patriotyczno-edukacyjnym, w tym m.in. organizacji „żywych lekcji historii”, podróży historycznych do miejsc bezpośrednio związanych z wydarzeniami historycznymi i bohaterskimi walkami, wystaw, seminariów i konferencji naukowych (w tym organizowanych w formie on-line) itp.;
  2. realizacji programów o charakterze patriotyczno-kulturalnym, w tym m.in. organizacji pikników, koncertów, wieczornic, rekonstrukcji historycznych itp.;
  3. utrwaleniu pamięci o Powstaniu Styczniowym i jego uczestnikach, a także o miejscach pamięci związanych z tym wydarzeniem;
  4. opiece i pielęgnacji grobów powstańców styczniowych oraz pomników upamiętniających ich czyny, w tym składaniu kwiatów i zniczy;
  5. odnajdowaniu „zapomnianych” grobów i miejsc pamięci związanych z Powstaniem Styczniowym.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są:

  • organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy m.in. stowarzyszenia, fundacje, z wyjątkiem fundacji utworzonych przez partie polityczne, oddziały stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze, izby gospodarcze;
  • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
  • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
  • spółdzielnie socjalne;
  • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1599, z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

WYSOKOŚĆ DOTACJI: Na realizację zadania zaplanowano kwotę 2 500 000,00 zł. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 13 lutego 2023 r.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: Termin realizacji zadania od 25 marca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu: https://www.gov.pl/web/obronanarodowa/otwarty-konkurs-ofert-nr-ew-012023wddekid

To top