Program „Dobre Działania” – VII Edycja

Działasz w lokalnej społeczności? Zachowujesz historię regionu lub budujesz jego przyszłość? Ten program może być właśnie dla Ciebie! W ramach VII edycji programu „Dobre Działania” można pozyskać mini grant w wysokości 3.000 zł na działania dla lokalnej społeczności! Nabór do VII edycji trwa od dnia 1.12.2022 do dnia 28.02.2023!

FUNDATOR: Pfeifer & Langen Marketing Sp. z o.o

O PROGRAMIE: Działasz w lokalnej społeczności? Zachowujesz historię regionu lub budujesz jego przyszłość? Ten program może być właśnie dla Ciebie! Trwa V edycja programu „Dobre Działania” w ramach którego można pozyskać mini grant w wysokości 3.000 zł na działania dla lokalnej społeczności!

CEL KONKURSU: Celem Konkursu jest wspieranie realizacji ciekawych inicjatyw o znaczeniu lokalnym, w szczególności w miejscach, gdzie zlokalizowane są zakłady cukrownicze Grupy Pfeifer & Langen w Polsce.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: Koniecznie zgłoś się, jeśli Twoje Działania: są użyteczne, czyli odpowiadają na konkretne potrzeby, budują lub wzmacniają rozpoznawalność regionu, aktywizują lokalną społeczność z różnych grup wiekowych i w różnej sytuacji życiowej (dzieci, seniorów itp.), są innowacyjne lub pomagają zachować pamięć o historii, sztuce, specyfice regionu, są rozwojowe i godne naśladowania, są ciekawe, kreatywne, pomysłowe.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne – pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i zamieszkałe na terytorium RP oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, posiadające zdolność prawną, mające siedzibę na terytorium RP, spełniające wymogi uczestnictwa określone w Regulaminie.

WYSOKOŚĆ DOTACJI: Nagrodą w Konkursie służącą realizacji zgłoszonej Inicjatywy jest kwota pieniężna w wysokości 3.000,00 zł wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 333,33 zł przeznaczoną na poczet pokrycia podatku dochodowego od wygranej. Zostaną przyznane 4 równorzędne nagrody.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: Edycja VII – od dnia 1.12.2022 do dnia 28.02.2023 r.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: Nie jest wymagane zrealizowanie Inicjatywy w określonym czasie, jednak pożądane jest, aby Uczestnik, jeżeli pozwala na to charakter zgłaszanej Inicjatywy, wskazał w zgłoszeniu proponowany czas jej realizacji. Zaproponowany czas realizacji Inicjatywy może być okolicznością, którą Jury będzie brało pod uwagę przy ocenie kryterium sposobu realizacji Inicjatywy i podejmowaniu decyzji o przyznaniu Nagrody.

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu: https://dobredzialania.slodkielaczy.pl/  oraz w regulaminie konkursu na stronie: Dobre Działania – regulamin

KONTAKT: Pfeifer & Langen Marketing Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 35, 60-837 Poznań TELEFON: +48 61 846 35 00

To top