Program dofinansowania zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży w 2023 roku

Ministerstwo Sportu i Turystyki (MSiT) ogłosiło „Program dofinansowania zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży w 2023 roku”. Budżet programu jest rekordowy i wynosi 184 mln. zł. Wnioski można składać do 31 maja 2023 r. w przypadku szkolenia i współzawodnictwa sportowego zawodników w młodzieżowych kategoriach wiekowych, a do 30 września 2023 r. w przypadku organizacji zawodów „Turnieju Nadziei Olimpijskich”.

FUNDATOR: Ministerstwo Sportu i Turystyki

O PROGRAMIE: Program stwarza zawodnikom możliwości na kontynuowanie kariery w reprezentacjach seniorskich oraz awans reprezentacji Polski w rankingach medalowych i punktacji w sportach objętych programem igrzysk olimpijskich. W ramach programu wydzielone są również zadania publiczne dotyczące wspierania udziału reprezentacji Polski w: Akademickich Mistrzostwach Świata, Letnich i Zimowych Igrzyskach Uniwersyteckich FISU, Zimowym i Letnim Festiwalu Młodzieży Europy (EYOF). Dofinansowaniu podlegają również działania polskich związków sportowych związane z organizacją i przeprowadzeniem w Polsce zawodów Turnieju Nadziei Olimpijskich (w ramach Grupy Wyszehradzkiej).

CEL KONKURSU: Celem Programu jest wspieranie procesu szkolenia sportowego oraz współzawodnictwa młodzieży w ww. kategoriach wiekowych, stworzenie zawodnikom możliwości na kontynuowanie kariery w reprezentacjach seniorskich oraz awans reprezentacji Polski w rankingach medalowych i punktacji w sportach objętych programem igrzysk olimpijskich.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: W ramach zadania „Szkolenie i współzawodnictwo sportowe zawodników w młodzieżowych kategoriach wiekowych zgodnych z Systemem Sportu Młodzieżowego”, dofinansowaniu podlegają działania związane ze:

 1. szkoleniem centralnym zawodników obejmującym: szkolenie zawodników kadry narodowej, zwanej dalej „KN”, mające na celu przygotowanie do współzawodnictwa w zawodach międzynarodowych, w tym mistrzostwach świata i mistrzostwach Europy; udział reprezentacji Polski w zawodach krajowych lub międzynarodowych, w tym mistrzostwach świata, mistrzostwach Europy w młodzieżowych kategoriach wiekowych.
 2. szkoleniem zawodników obejmującym: szkolenie młodzieży w publicznych lub niepublicznych szkołach mistrzostwa sportowego zwane dalej odpowiednio „SMS” lub „NSMS”; udział w zawodach krajowych lub międzynarodowych, w młodzieżowych kategoriach wiekowych.
 3. szkoleniem ośrodkowym zawodników obejmującym: szkolenie młodzieży w stacjonarnych ośrodkach szkolenia sportowego młodzieży pzs, zwanych dalej „OSSM”; udział w zawodach krajowych lub międzynarodowych, w młodzieżowych kategoriach wiekowych. W ramach zadania „Współzawodnictwo sportowe”, dofinansowaniu podlegają działania związane z udziałem reprezentacji Polski w:
  a) Letnich i Zimowych Igrzyskach Uniwersyteckich FISU2 (dalej również jako „Uniwersjada”);
  b) Akademickich Mistrzostwach Świata (dalej również jako „AMŚ”);
  c) Zimowym i Letnim Festiwalu Młodzieży Europy (dalej również jako „EYOF”). W ramach zadania „Organizacja zawodów Turnieju Nadziei Olimpijskich w ramach Grupy Wyszehradzkiej”, dofinansowaniu podlegają działania polskich związków sportowych związane z organizacją i przeprowadzeniem w Polsce zawodów „Turnieju Nadziei Olimpijskich”.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:

 1. polskie związki sportowe, zwane dalej „pzs”;
 2. Polski Komitet Olimpijski, zwany dalej „PKOl”;
 3. stowarzyszenia o zasięgu ogólnokrajowym lub związki stowarzyszeń działające w obszarze kultury fizycznej, zwane dalej „stowarzyszeniami”.

WYSOKOŚĆ DOTACJI: Na realizację programu Minister w 2023 r. przeznacza kwotę ujętą w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023 w wysokości 184 000 000,00 zł, w tym na realizację działania związanego z:
a) udziałem w EYOF, przeznacza się kwotę 2 500 000,00 zł;
b) udziałem w Uniwersjadzie i AMŚ, przeznacza się kwotę 3 500 000,00 zł;
c) organizacją zawodów Turnieju Nadziei Olimpijskich, w ramach Grupy Wyszehradzkiej, przeznacza się kwotę 1 000 000,00 zł

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: Wnioski należy składać w terminie od dnia ogłoszenia Programu do dnia:

a) 31 maja 2023 r. – w przypadku szkolenia i współzawodnictwa sportowego zawodników w młodzieżowych kategoriach wiekowych zgodnych z Systemem Sportu Młodzieżowego;
b) 30 września 2023 r. – w przypadku organizacji zawodów „Turnieju Nadziei Olimpijskich” w ramach Grupy Wyszehradzkiej oraz współzawodnictwa sportowego; – osobiście w siedzibie Ministerstwa lub przesłać przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe na adres siedziby Ministerstwa podany na stronie internetowej pod adresem www.gov.pl/sport .

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: Maksymalny termin realizacji zadań obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu: https://www.gov.pl/web/sport/program-dofinansowania-zadan-z-obszaru-wspierania-szkolenia-sportowego-i-wspolzawodnictwa-mlodziezy2

KONTAKT: Ministerstwo Sportu i Turystyki ul. Senatorska 14, 00-082 Warszawa tel. (22) 2443 264 Adres skrytki na ePUAP: /MSiT/SkrytkaESP kontakt@msit.gov.pl  www.gov.pl/sport

Więcej informacji znajdziesz na: http://ngo.leszno.pl/Program_dofinansowania_zadan_z_obszaru_wspierania_szkolenia_sportowego_i_wspolzawodnictwa_mlodziezy_b20.html

Leszczyńskie NGO.

To top