Program dotacyjny „Niepodległa” na 2023 rok

Do 24 lutego 2023 roku do godziny 15:59 można składać wnioski do programu dotacyjnego „Niepodległa” na 2023 r.
O środki mogą ubiegać się samorządowe instytucje kultury i organizacje pozarządowe. Tegoroczny program przewiduje dofinansowanie projektów kultywujących pamięć o ważnych wydarzeniach w historii Polski, począwszy od Konfederacji Barskiej aż do Obrad Okrągłego Stołu oraz pierwszych częściowo wolnych wyborów.

FUNDATOR: Biuro Programu Niepodległa

O PROGRAMIE: Program Dotacyjny „Niepodległa” przewiduje dofinansowanie projektów kultywujących pamięć o ważnych wydarzeniach w historii Polski, począwszy od Konfederacji Barskiej aż do Obrad Okrągłego Stołu oraz pierwszych częściowo wolnych wyborów.

CELE PROJEKTU:   Program ma na celu upamiętnienie bohaterów i wydarzeń z lat 1768 – 1989 od Konfederacji Barskiej aż do Obrad Okrągłego Stołu oraz pierwszych częściowo wolnych wyborów. Ma uświadamiać znaczenie tych działań oraz wydarzeń dla polskiej tradycji i narodowego dziedzictwa, krzewić postawę patriotyczną, dumę z historycznego dziedzictwa Polski, przywiązanie Polaków do idei wolności i niepodległości. Upowszechnienie w wymiarze ponadregionalnym zróżnicowanych doświadczeń związanych z historią walk o niepodległość, jej odzyskaniem i budową niepodległego państwa polskiego. W ramach programu przewiduje się możliwość wsparcia finansowego działań upowszechniających wiedzę o wydarzeniach z lat 1768 – 1989, o charakterze regionalnym i lokalnym, w tym popularyzujących wydarzenia historyczne w danym regionie w skali ogólnopolskiej. Zakłada się możliwość realizacji zarówno dużych przedsięwzięć, jak i kameralnych wydarzeń. Uświadamianie i przypominanie społeczeństwu o znaczeniu posiadania silnego i sprawnego państwa, gwarantującego wolność i niezależność. Jednym z podstawowych zadań programu będzie inspirowanie działań przypominających i utrwalających pamięć o polskim czynie niepodległościowym. Celem programu jest wspieranie zadań o charakterze niekomercyjnym, w ramach których beneficjenci nie uzyskują przychodów z realizacji zadania. Z tego względu program nie przewiduje udzielania dofinansowań jako pomocy publicznej. Dla zapewnienia zgodności zadania z celami programu i wyłączenia zadania z reżimu pomocy publicznej każdy wnioskodawca jest zobowiązany do zapoznania się z informacjami określonymi w załączniku nr 3 regulaminu.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:
1) wystawy wraz z katalogami;
2) rekonstrukcje historyczne;
3) festiwale, koncerty, spektakle (teatralne, muzyczne i inne);
4) projekty edukacyjno-animacyjne oparte na interakcji i współdziałaniu – gry terenowe, wykłady, konferencje, lekcje tematyczne, spacery tematyczne, spotkania, konkursy, warsztaty (z wyłączeniem warsztatów z tworzenia aplikacji mobilnych i tworzenia stron internetowych oraz filmowych, warsztatów strzeleckich);
5) wytyczenie i oznakowanie szlaków tematycznych i historycznych;
6) kwerendy archiwalne i naukowe opracowanie zbiorów – zakończone upowszechnieniem wyników;
7) murale
8) zadania polegające na projekcji obrazu lub animacji na obiekcie takim jak np.: budynek, czy elementy scenografii (mapping);

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się: samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych), organizacje pozarządowe.

WYSOKOŚĆ DOTACJI: Dotacje od 10 tys. do 100 tys. PLN TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:  24 lutego 2023 roku do godziny 15:59.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: od 25 kwietnia 2023 do 20 listopada 2023 roku.

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu:  https://niepodlegla.gov.pl/aktualnosci/nabor-wnioskow-do-programu-dotacyjnego-niepodlegla-2023/

To top