Program grantowy – zachowanie i utrwalanie pamięci o historii i kulturze Żydów

Komisja Grantowa im. Jana Jagielskiego działająca w Stowarzyszeniu Żydowski Instytut Historyczny w Polsce ogłosiła nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach Programu Grantowego Stowarzyszenia.

Celem Programu jest zachowanie i utrwalanie pamięci o historii i kulturze Żydów oraz ochrona ich dziedzictwa ze szczególnym uwzględnieniem działań lokalnych włączających miejscowe społeczności.
Nabór wniosków do konkursu trwa do 31 marca 2023 r.

FUNDATOR: Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny

CEL KONKURSU: Celem Programu jest zachowanie i utrwalanie pamięci o historii i kulturze Żydów oraz ochrona ich dziedzictwa ze szczególnym uwzględnieniem działań lokalnych włączających miejscowe społeczności.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: W ramach Programu dofinansowane mogą być następujące typy projektów:

 • Upamiętnienia miejsc, ludzi, wydarzeń;
 • Ochrona cmentarzy i miejsc pochówku, w tym upamiętnienie tych miejsc;
 • Działania edukacyjne; Wydarzenia kulturalne i popularyzatorskie;
 • Wydawnictwa i publikacje (w tym elektroniczne); inne działania zgodne z celem Programu oraz celami statutowymi Stowarzyszenia.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: W Programie Grantowym mogą wziąć udział podmioty zarejestrowane w Polsce, takie jak:

 • Stowarzyszenia, w tym stowarzyszenia zwykłe oraz związki stowarzyszeń utworzone na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 2019 poz. 713);
 • Fundacje utworzone na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r.;
 • Kościelne osoby prawne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania;
 • Państwowe i samorządowe instytucje kultury, w tym w szczególności teatry, kina, instytucje filmowe, muzea, biblioteki, opery, operetki, filharmonie, domy kultury, ogniska artystyczne, galerie sztuki, ośrodki badań i dokumentacji;
 • Publiczne i niepubliczne placówki oświatowo–wychowawcze;
 • Grupy złożone z minimum trzech osób fizycznych działające we współpracy z podmiotami wymienionymi powyżej, które to podmioty będą Wnioskodawcą i spełnią wszystkie wymagania określone
 • Regulaminem Programu Grantowego.

WYSOKOŚĆ DOTACJI:  Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 10.000 zł. Wnioskodawca musi uwzględnić minimalny wkład własny w wysokości co najmniej 10% wartości wnioskowanego grantu. W ramach oceny wniosków Komisja Grantowa może przyznać grant o niższej kwocie niż wnioskowana z zastrzeżeniem, że przyznane dofinansowanie nie może być obniżone o więcej niż 20% wnioskowanej kwoty. Łącznie na dofinansowanie wszystkich projektów zostanie przeznaczona kwota nie większa niż 170 000 zł.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: Nabór wniosków do konkursu trwa do 31 marca 2023 r.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: Dofinansowane projekty muszą być realizowane w obrębie współczesnych i historycznych granic Polski z maksymalnym terminem realizacji 30 czerwca 2024 r.

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu: https://szih.org.pl/program-grantowy/

KONTAKT: Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny Telefon: 22 471 03 21; 691 859 960  691 654 943 E- mail: biuro@szih.org.pl

To top