RITA – projekty partnerskie (wiosna 2023)

Granty na współpracę polskich organizacji pozarządowych z partnerami z krajów w Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej.

Termin składania wniosków 15.03.2023r.

FUNDATOR: Fundacja Edukacja dla Demokracji

O PROGRAMIE: Program RITA jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW), realizowanym przez Fundację Edukacja dla Demokracji (FED). Celem programu jest wsparcie demokratycznych i systemowych przemian w krajach Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej, poprzez dzielenie się polskim doświadczeniem w tym zakresie, oraz udział w kształtowaniu nowych liderów i elit zdolnych do działania na rzecz demokracji, gospodarki rynkowej oraz społeczeństwa obywatelskiego.

CEL KONKURSU: Celem konkursu jest wyłonienie i dofinansowanie projektów, które najlepiej odpowiadają celom Programu, realizowanych wspólnie przez partnerów z Polski oraz z co najmniej jednego z krajów objętych programem. Projekty powinny przyczyniać się do przemian demokratycznych i systemowych w krajach objętych programem poprzez dzielenie się polskim doświadczeniem transformacji.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: Projekty partnerskie składane w konkursie powinny przyczyniać się do długotrwałych zmian demokratycznych, społecznych i gospodarczych w krajach objętych programem, uwzględniać dzielenie się polskim doświadczeniem i dotyczyć następujących sfer: problemy społeczne, socjalne; edukacja i wychowanie; rozwój przedsiębiorczości; dziedzictwo kulturowe; rozwój i wsparcie trzeciego sektora; rozwój i wsparcie samorządu lokalnego; rozwój niezależnych i nowoczesnych mediów,  rozwój ekologii, dbałość o środowisko i przeciwdziałanie zmianom klimatu.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: stowarzyszenia, działające na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach; fundacje, działające na podstawie ustawy o fundacjach; osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele i działalność obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

WYSOKOŚĆ DOTACJI: 690 000,00 zł 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 15.03.2023r.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:  01.06.2023 do 31.05.2024

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu https://witkac.pl/public/#/contest/view?id=25069

KONTAKT: Agnieszka Świeczka: 605 787 757 lub rita@fed.org.pl

To top