Wsparcie dla polskich NGOs – beneficjentów Interreg

Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego dysponuje środkami na wsparcie finansowe na podstawie art. 202 ust. 6 ustawy o finansach publicznych. Ze względu na ograniczony budżet (ok. 7 mln EUR), wsparcie kierujemy do polskich beneficjentów z sektora NGO wszystkich programów Interreg i do polskich beneficjentów FMP w programach Interreg niezarządzanych przez Polskę. Wnioski należy składać do dnia 31.03.2023 do godziny 23:59

FUNDATOR:  Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

O PROGRAMIE:  Od kilku perspektyw beneficjenci programów Interreg, przede wszystkim z sektora NGO, zgłaszają problemy z płynnością finansową przy realizacji projektów i potrzebę zaliczkowania. Naszym celem jest wsparcie beneficjentów z sektora NGO w programach Interreg, a także zapewnienie sprawnego wdrażania projektów w ramach Funduszu Małych Projektów. Wsparcie finansowe ma formę  zwrotną, tj. po uzyskaniu refundacji z EFRR w ramach projektu z programu Interreg, beneficjent zwraca pozyskane wsparcie. Wsparcie nie jest oprocentowane i stanowi pomoc de minimis.

CELE PROJEKTU:  wsparcie beneficjentów z sektora NGO w programach Interreg, a także zapewnienie sprawnego wdrażania projektów w ramach Funduszu Małych Projektów.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: Na pokrycie wydatków kwalifikowalnych w projektach Interreg, w części odpowiadającej dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: Polscy beneficjenci z sektora NGO wszystkich programów Interreg i do polskich beneficjentów FMP w programach Interreg niezarządzanych przez Polskę.

WYSOKOŚĆ DOTACJI: Udzielone wsparcie finansowe jest ustalane jako % w stosunku do kwoty zaplanowanego przez beneficjenta dofinansowania z EFRR w projekcie.  

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:  do 31.03.2023 do godziny 23:59

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu:  https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/wsparcie-dla-polskich-ngos—beneficjentow-interreg

 

To top