Wsparcie Fundacji PGNiG S.A. im. Ignacego Łukasiewicza

Fundacja wspiera działania zgodne z jej celami statutowymi określonymi w § 6 Statutu Fundacji oraz z celami statutów podmiotów wnioskujących o otrzymanie darowizny.

FUNDATOR: Fundacja PGNiG S.A. im. Ignacego Łukasiewicza

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: Są to działania na rzecz promocji i wspierania:
1) kultury jako dziedzictwa narodowego, w tym spektakli i wydarzeń teatralnych, muzycznych i filmowych;
2) pozostałej działalności kulturalnej w kraju i zagranicą;
3) działalności naukowej i naukowo-technicznej, ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć w zakresie nauk podstawowych i technicznych oraz działalności badawczo-rozwojowej;
4) opieki nad pomnikami i miejscami pamięci oraz ochrony zabytków, w tym w szczególności przemysłu gazowniczego, i muzeów;
5) pomocy Polonii i Polakom za granicą;
6) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
7) kultury fizycznej i sportu, z uwzględnieniem rywalizacji sportowej, jako narzędzia wychowawczego dzieci i młodzieży;
8) ochrony i promocji zdrowia;
9) pomocy społecznej, w tym pomocy osobom z niepełnosprawnościami oraz rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;
10) rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów;
11) ratownictwa i ochrony ludności oraz pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, epidemii, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju jak i za granicą;
12) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji i oświaty ze szczególnym uwzględnieniem projektów historyczno-patriotycznych oraz kształtowania postaw obywatelskich;
13) ekologii, ochrony i opieki nad zwierzętami oraz ochrony i zachowania dziedzictwa przyrodniczego;
14) dobroczynności i działalności charytatywnej;
15) kultu religijnego.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: Darowizny przyznawane są podmiotom z następujących kategorii:
1) organizacjom pozarządowym w rozumieniu przepisów art. 3 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych;
2) publicznym szkołom prowadzącym kształcenie zawodowe, o których mowa w art. 4 pkt 28a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe oraz publicznym placówkom i centrom, o których mowa w art. 2 pkt 4 tej ustawy;
3) innym podmiotom realizującym Przedsięwzięcia zgodne i wspierające cele statutowe Fundacji, w szczególności podmiotom takim jak: szkoły i inne placówki oświatowe, muzea, biblioteki, domy kultury, szpitale, instytucje badawcze, kluby sportowe, placówki opiekuńcze oraz jednostki samorządu terytorialnego.

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu: https://fundacja.pgnig.pl/zloz-wniosek-online/

KONTAKT: Fundacja PGNiG S.A. im. Ignacego Łukasiewicza M. Kasprzaka 25 01-224 Warszawa e-mail: fundacja@pgnig.pl

To top