Wspólnie dla Regionu

Celem programu jest wspieranie rozwoju społeczności lokalnych z najbliższego sąsiedztwa zakładów należących do spółek powiązanych z Lafarge Cement S.A.

Dofinansowanie można uzyskać na inicjatywy lokalne angażujące mieszkańców i dotyczące takich obszarów jak:

 1. Ochrona środowiska naturalnego i bioróżnorodności oraz poszerzanie wiedzy w tym zakresie.
 2. Zagospodarowanie przez społeczności lokalne wspólnej przestrzeni użytkowej, poprawa jej estetyki, funkcjonalności.
 3. Profilaktyka i promocja zdrowia, bezpieczeństwa oraz edukacji w tym zakresie.

Kto może złożyć wniosek ?

 1. Organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia), w tym oddziały terenowe organizacji pozarządowych posiadające osobowość prawną.
 2. Grupy nieformalne (w tym oddziały terenowe organizacji pozarządowych nieposiadające osobowości prawnej, stowarzyszenia zwykłe nieposiadające osobowości prawnej, grupy mieszkańców), jednak wyłącznie za pośrednictwem organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną oraz organizacji administracji i służby publicznej.
 3. Publiczne przedszkola, szkoły, biblioteki i placówki, o których mowa w ustawie o systemie oświaty.
 4. Placówki utworzone na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Organizacja ubiegająca się o wsparcie w imieniu grupy nieformalnej musi zawrzeć pisemne porozumienie z przedstawicielami tej grupy.

Na co można uzyskać wsparcie ?

Inicjatywy lokalne angażujące mieszkańców i dotyczące jednego z poniższych obszarów:

 1. Ochrona środowiska naturalnego i bioróżnorodności oraz poszerzanie wiedzy w tym zakresie.
 2. Zagospodarowanie przez społeczności lokalne wspólnej przestrzeni użytkowej, poprawa jej estetyki, funkcjonalności.
 3. Profilaktyka i promocja zdrowia, bezpieczeństwa oraz edukacji w tym zakresie.

Jednym z najważniejszych kryteriów oceny merytorycznej składanych wniosków jest odległość miejsca realizacji projektu od najbliższego zakładu któregokolwiek z Fundatorów Fundacji lub ich spółek powiązanych, która nie może być większa niż 20 km.

Organizatorem programu jest Fundacja Lafarge WSPÓLNIE.

Fundacja Lafarge WSPÓLNIE została powołana przez spółki Lafarge Cement S.A oraz Lafarge Kruszywa i Beton Sp. z o.o., aby wspierać społeczności z najbliższego sąsiedztwa zakładów Lafarge w Polsce.

Cel: wspieranie rozwoju społeczności lokalnych oraz promowanie zrównoważonego podejścia do kształtowania otoczenia.

Oprócz dotacji istnieje również możliwość uzyskania wsparcia merytorycznego lub eksperckiego pracowników spółek założycieli Fundacji i ich spółek powiązanych w ramach wolontariatu.

Dofinansowanie nie może być przeznaczone na finansowanie:

 • pożyczek, poręczeń czy gwarancji,
 • przedsięwzięć, które zostały już zrealizowane,
 • celów religijnych i politycznych oraz uprawiania kultu religijnego, chyba że jest to uzasadnione ze względu na walor historyczny lub kulturowy danej społeczności,
 • zakupu środków trwałych i wyposażenia, który nie jest merytorycznie uzasadniony,
 • bezpośredniej pomocy finansowej dla osób fizycznych,
 • inwestycji (np. zakup gruntów, budowa obiektów przemysłowych, oczyszczalni ścieków itp.),
 • zagranicznych wycieczek i wyjazdów,
 • kar, grzywien i odsetek karnych,
 • zakupu napojów alkoholowych,
 • prowadzenia działalności gospodarczej,
 • działań przynoszących bezpośredni zysk finansowy realizatorom i/lub partnerom,
 • kosztów związanych z bieżącą działalnością podmiotów publicznych i podmiotów gospodarczych.

Termin składania wniosków: 20 lutego – 19 marca 2023

Więcej informacji: https://fundacjawspolnie.pl/program-grantowy/

To top