Zakup infrastruktury badawczo – rozwojowej w przedsiębiorstwach – trwa nabór wniosków

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pełniąca funkcję Instytucji Organizującej Konkurs ogłasiła jednoetapowy konkurs zamknięty nr: RPSW.01.02.00-IZ.00-26-360/23 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1 Innowacje i nauka Działanie 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości. Typ projektów: Zakup infrastruktury badawczo – rozwojowej w przedsiębiorstwach

Nabór wniosków rozpoczął się 20 lutego i potrwa do 28 lutego 2023 r.

Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku o dofinansowanie są:

  • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa;
  • duże przedsiębiorstwa pod warunkiem zapewnienia konkretnych efektów dyfuzji działalności innowacyjnej oraz B+R do gospodarki oraz pod warunkiem, że projekty będą podejmowane wspólnie z MŚP lub przewidują współpracę z MŚP, NGO, instytucjami badawczymi.

Regulamin konkursu, zasady składania i przesyłania wniosków oraz wszystkie niezbędne informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego (TUTAJ)

To top