Program Grantów Fundacji LOTTO

W ramach programu można uzyskać granty na inicjatywy organizacji non-profit dotyczące takich obszarów działań jak: sport, kultura i tradycja, historia, edukacja, pomoc społeczna oraz ekologia.

Kto może złożyć wniosek ?

Instytucje non-profit:

 1. Stowarzyszenia, fundacje.
 2. Szkoły, przedszkola.
 3. Kluby sportowe.
 4. Jednostki samorządu terytorialnego.
 5. Domy kultury, biblioteki.
 6. Szpitale.
 7. Parafie.
 8. Domy dziecka.
 9. Inne organizacje/instytucje działające na rzecz dobra publicznego.

Fundacja nie przyznaje grantów osobom fizycznym, instytucjom nastawionym na zysk (np. spółki cywilne lub spółki prawa handlowego) oraz partiom politycznym.

Na co można uzyskać wsparcie ?

Inicjatywy organizacji non-profit zgodne z celami statutowymi Fundacji.

Obszary działań, na które można uzyskać wsparcie:

 1. Sport.
 2. Kultura i tradycja, historia.
 3. Edukacja.
 4. Pomoc społeczna.
 5. Ekologia.

Fundacja nie udziela wsparcia:

 • osobom fizycznym;
 • podmiotom gospodarczym nastawionym na zysk;
 • partiom politycznym;
 • podmiotom, które nie rozliczyły się z Fundacją ze wsparcia otrzymanego w ostatnich 3 latach przed dniem złożenia Wniosku;
 • podmiotom, które nie złożyły wymaganych przez Fundację dokumentów lub informacji;
 • podmiotom, ubiegającym się o projekty sponsoringowe (w/w projekty są realizowane przez Fundatora i nie są objęte działalnością Fundacji).

Opis:

Organizatorem programu jest Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej.

Wniosek powinien zawierać w szczególności:

 1. Informacje o celu podjętych działań.
 2. Dokładny opis Projektu z jego szczegółowym harmonogramem.
 3. Wskazanie źródeł finansowania Projektu (poza darowizną Fundacji), a w przypadku finansowania z innych źródeł niż środki własne, wskazanie tych źródeł i informacji czy Wnioskodawca już dysponuje tymi środkami czy dopiero o nie występuje.
 4. Preliminarz kosztów Projektu, z zaznaczeniem z jakich źródeł finansowania dany koszt będzie pokrywany.

Termin składania wniosków: nabór ciągły

Warunkiem uzyskania wsparcia jest złożenie kompletnego i poprawnego pod względem merytorycznym wniosku, na min. 60 dni przed rozpoczęciem realizacji projektu.

W wyjątkowych sytuacjach Zarząd Fundacji może wyrazić zgodę na przyjęcie wniosku o krótszym terminie rozpoczęcia realizacji.

 Więcej informacji pod linkiem: https://www.fundacjalotto.pl/program-grantow

To top