Program wsparcia innowacji cyfrowych w ramach FENG

28 marca startuje nabór do drugiego już konkursu organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) – „Współfinansowanie działań EDIH”. EDIH (akronim od angielskiego hasła „European Digital Innovation Hubs” – Europejskie Centra Innowacji Cyfrowych), to punkty kompleksowej obsługi, które wspierają mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w zakresie wdrażania najnowszych rozwiązań cyfrowych w działalności biznesowej, a tym samym przyczyniają się do cyfrowej transformacji gospodarki, stymulują zachowania przedsiębiorców i motywują ich do podnoszenia kompetencji. Klientami EDIH, poza firmami z sektora MŚP, mogą być również jednostki samorządu terytorialnego, dla których usługi mają być współfinansowane z Programu FERC.

Celem konkursu jest zwiększenie konkurencyjności sektora MŚP poprzez transformację cyfrową. To właśnie małe i średnie firmy cechują się szczególnym zapotrzebowaniem w zakresie podniesienia poziomu absorpcji najnowszych rozwiązań cyfrowych w działalności biznesowej. Na zgłaszane projekty można pozyskać 100% dofinansowania. O wsparcie wnioskować mogą instytucje wspierające biznes, instytucje nauki i edukacji oraz przedsiębiorstwa, które po krajowej prekwalifikacji prowadzonej przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii, aplikowały i uzyskały grant KE w konkursie europejskim z Programu Europa Cyfrowa.

Finansowaniem objęte mogą zostać działania oferowane przez EDIH takie jak:

  • weryfikacja zdolności cyfryzacyjnej firmy i jej zapotrzebowania na technologie w tym zakresie,
  • stworzenie planu transformacji cyfrowej,
  • podnoszenie kompetencji i zapewnienie dostępu do aktualnej wiedzy specjalistycznej,
  • stworzenie warunków do testowania rozwiązań lub eksperymentowania z najnowszymi technologiami, mającymi potencjalnie kluczowe znaczenie dla wytwarzanych przez firmę produktów, oferowanych usług, stosowanych procesów lub przyjętych modeli biznesowych w oparciu o rozwiązania cyfrowe.

Łączna kwota wsparcia przewidziana w ramach „Współfinansowania działań EDIH” na 2023 rok to 245 mln zł. Wnioski będzie można składać od 28 marca do 20 kwietnia 2023 roku.

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) to program o łącznym budżecie wynoszącym blisko 8 mld euro. Inicjatywa oferuje przedsiębiorcom wsparcie na każdym etapie rozwoju, m.in. w obszarach działalności badawczo-rozwojowej (B+R), automatyzacji i robotyzacji czy umiędzynarodowienia firmy.

Oferta Programu skierowana jest do przedsiębiorstw (zarówno dużych, średnich, jak i małych), sektora nauki (tj. uczelni wyższych, instytutów PAN oraz badawczo-rozwojowych), konsorcjów przedsiębiorców (także tych z organizacjami badawczymi), jak również instytucji otoczenia biznesu, czyli ośrodków przedsiębiorczości i innowacji oraz instytucji finansowych. W ramach programu FENG dostępne są formy wsparcia w postaci dotacji, instrumentów finansowych (kapitałowych oraz gwarancyjnych) oraz instrumentów łączących finansowanie zwrotne i dotacyjne. W ramach programu FENG na pomoc mogą liczyć organizacje na każdym etapie rozwoju.

Więcej informacji na temat konkursu, a także harmonogram naboru wniosków w Programie FENG dostępne są na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (TUTAJ)

To top