Program wsparcia innowacji cyfrowych – rusza nabór wniosków

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje o rozpoczęciu w dn. 28 marca naboru zgłoszeń do konkursu „Współfinansowanie działań EDIH”, w budżecie którego na podmioty czeka aż blisko ćwierć miliarda złotych dofinansowania z Funduszy Europejskich. Wnioski na projekty dotyczące wdrażania najnowszych rozwiązań cyfrowych mogą składać instytucje wspierające biznes, instytucje nauki i edukacji oraz przedsiębiorstwa, które zostały wybrane przez Komisję Europejską do pełnienia roli Europejskich Centrów Innowacji Cyfrowych.

We wtorek 28 marca 2023 r. startuje nabór do kolejnego konkursu organizowanego przez PARP w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) – „Współfinansowanie działań EDIH”. Na wnioskodawców czeka aż 245 mln zł dofinansowania, z czego każdy projekt może uzyskać wsparcie w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych.

O wsparcie wnioskować mogą instytucje wspierające biznes, instytucje nauki i edukacji oraz przedsiębiorstwa, które po krajowej prekwalifikacji prowadzonej przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii, aplikowały i uzyskały grant KE w konkursie europejskim z Programu Europa Cyfrowa.

EDIH (akronim od angielskiego hasła „European Digital Innovation Hubs”), czyli Europejskie Centra Innowacji Cyfrowych, to punkty kompleksowej obsługi, które wspierają mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w zakresie wdrażania najnowszych rozwiązań cyfrowych w działalności biznesowej, a tym samym przyczyniają się do cyfrowej transformacji gospodarki, stymulują zachowania przedsiębiorców i motywują ich do podnoszenia kompetencji. Stanowią one element Programu Europa Cyfrowa.

Europejskie Centra Innowacji Cyfrowych wyłaniane są w trzech etapach: najpierw na etapie preselekcji na poziomie krajowym, a następnie na poziomie europejskim. Finalny wybór na zapewnienie EDIH środków na realizację zadań odbywa się na podstawie krajowego konkursu, organizowanego przez PARP.

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty EDIH obejmujące weryfikację zdolności cyfryzacyjnej firmy i jej zapotrzebowania na technologie w tym zakresie, stworzenie planu transformacji cyfrowej, podnoszenie kompetencji i zapewnienie dostępu do aktualnej wiedzy specjalistycznej, a także stworzenie warunków do testowania rozwiązań lub eksperymentowania z najnowszymi technologiami, mającymi potencjalnie kluczowe znaczenie dla wytwarzanych przez firmę produktów, oferowanych usług, stosowanych procesów lub przyjętych modeli biznesowych w oparciu o rozwiązania cyfrowe.

W szczególności dofinansowanie może objąć koszty takie jak:

  • wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowę o pracę przez koordynatora oraz partnerów,
  • nabycie środków trwałych,
  • nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej,
  • zakup usług niezbędnych do realizacji projektu,
  • podróże służbowe,
  • koszty towarów i usług wytworzonych przez beneficjenta lub udostępnianych zasobów własnych do celów realizacji projektu (np. materiały eksploatacyjne własnej produkcji, wykorzystanie określonych urządzeń lub obiektów potrzebnych do realizacji działań, wykonanie wystandaryzowanych testów lub procesów badawczo-rozwojowych),
  • zakwaterowanie dla wizytujących członków zespołu projektowego biorących udział w realizacji danego działania,
  • koszt materiałów eksploatacyjnych i zaopatrzenia, koszty komunikacji i rozpowszechniania, koszty związane z prawami własności intelektualnej,– koszty pośrednie w wysokości 7% bezpośrednich wydatków kwalifikowalnych.

Nabór zgłoszeń do konkursu potrwa do 20 kwietnia.

Szczegółowe informacje o konkursie „Współfinansowanie działań EDIH” znaleźć można na stronie PARP.

To top