Znak jakości Ekonomii Społecznej 2023 – ogłoszenie konkursu

Minister Rodziny i Polityki Społecznej zaprasza podmioty ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwa społeczne, a także jednostki samorządu terytorialnego do udziału w Konkursie o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej 2023

Konkurs o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej 2023 ma na celu wyróżnienie podmiotów przyczyniających się do rozwoju społecznego i gospodarczego środowisk lokalnych. Podmioty te z sukcesem angażują się w realizację misji społecznej, jednocześnie prowadząc działalność ekonomiczną. Przyznane certyfikaty przyczynią się do budowy marki konkretnych podmiotów oraz całego sektora ekonomii społecznej.

W jednej z kategorii zostaną także wybrane samorządy, które w sposób wyróżniający się wspierają ekonomię społeczną oraz propagują idee spójności i solidarności społecznej.

Konkurs o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej 2023 organizowany jest
w ramach projektu pn. System certyfikacji znakami jakości dla podmiotów ekonomii społecznej i jednostek samorządu terytorialnego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w partnerstwie przez:

  • Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej – lidera partnerstwa;
  • Bank Gospodarstwa Krajowego – partnera;
  • Europejski Dom Spotkań – Fundację Nowy Staw – partnera.

1.     Kategorie konkursowe

W ramach tegorocznej – szóstej edycji Konkursu przyznane zostaną certyfikaty w pięciu kategoriach:

a)     Kategoria I. Debiut roku.
b)     Kategoria II. Najlepszy pracodawca.
c)     Kategoria III. Sukces rynkowy.
d)     Kategoria IV. Pożyczka z korzyścią społeczną.
e)     Kategoria V. Społecznie odpowiedzialny samorząd.

2.     Pakiety wsparcia w ramach konkursu

1. Laureaci Konkursu[1] otrzymają nagrody w postaci:

a) pakietów doradczo-szkoleniowych (dla kategorii I–IV),
b) krajowej i zagranicznej wizyty studyjnej,
c) produkcji filmów o działalności laureatów,
d) udziału w targach branżowych  (dla kategorii I–IV).

2. Podmioty Certyfikowane[2] otrzymają  nagrody w postaci pakietów doradczo-szkoleniowych (dla kategorii I–IV),

Współorganizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do odstąpienia od przyznania nagród, o których mowa powyżej, w szczególności w przypadku gdy współorganizator przyznający daną nagrodę stwierdzi, że wsparcie prowadziłoby do przekroczenia progu wartości dla podmiotu dla którego pomoc państwa stanowi pomoc de minimis lub że udzielenie wsparcia we wnioskowanej formie nie jest możliwe lub nie leży w interesie publicznym.

3.     Zgłoszenia

Wszystkich zainteresowanych udziałem w Konkursie zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu oraz wypełnienia formularza zgłoszeniowego za pomocą generatora wniosków, dostępnego na stronie: www.znakjakosci.mrips.gov.pl

Nabór wniosków trwa do 31 marca 2023 r.

4. Infolinia

Informacje szczegółowe na temat Konkursu będzie można uzyskać:
– pod numerem telefonu 538 117 142  (w godz. 11:00 – 12:00),
– bądź adresem mailowym: zgloszenie.znakjakosci@mrips.gov.pl

5. Ogłoszenie wyników Konkursu

Uroczyste ogłoszenie wyników planowane jest na czerwiec 2023, może odbyć się w postaci relacji on-line m.in. na stronie internetowej www.znakjakości.mrips.gov.pl oraz na portalach społecznościowych prowadzonych przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

To top