Mikrogranty na rozwój młodych organizacji – Konkurs na mikrogranty na rozwój młodych organizacji.

Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny jest finansowany przez Islandię, Norwegię i Liechtenstein w ramach Funduszy EOG i Funduszy Norweskich.

Termin składania wniosków do 8 maja 2023r.

FUNDATOR: Fundusze EOG i Fundusze Norweskie

O PROGRAMIE: Operator Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny, tj. konsorcjum organizacji w składzie: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego (lider), Fundacja Edukacja dla Demokracji i Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, zapraszają do składania wniosków w konkursie na mikrogranty na rozwój młodych organizacji. Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny jest finansowany przez Islandię, Norwegię i Liechtenstein w ramach Funduszy EOG i Funduszy Norweskich.

CELE PROJEKTU: Celem Funduszu jest wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego, aktywności obywatelskiej oraz upodmiotowienie grup zagrożonych wykluczeniem. Program służy również wzmocnieniu stosunków dwustronnych między społeczeństwem obywatelskim i podmiotami z Polski i Państw-Darczyńców, a także promowaniu wymiany regionalnej i sieciowaniu, ze szczególnym uwzględnieniem dzielenia się wiedzą i dobrymi praktykami w obszarze wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego. Program wspiera działania prowadzone przez organizacje z całej Polski, z wyłączeniem działań prowadzonych na terenie m.st. Warszawy. W szczególności Program ma na celu dofinansowanie działań podejmowanych przez organizacje mniej doświadczone, spoza dużych aglomeracji i z terenów o ograniczonym dostępie do programów pomocowych i wsparcia infrastrukturalnego oraz organizacje kierujące swoje działania do grup narażonych na dyskryminację i wykluczenie.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: Każdy wniosek musi zawierać cztery obowiązkowe działania, tj.: działanie wpisujące się w plany zarządzania i rozwoju zasobów organizacji, działanie wpisujące się w plany budowania wizerunku i komunikacji organizacji, dwa działania skierowane do odbiorczyń i odbiorców zewnętrznych wpisujące się w co najmniej jeden obszar wsparcia Programu.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:

Stowarzyszenia, w tym stowarzyszenie zwykłe, działające na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261 z późn. zm.). Przed zawarciem umowy grantowej stowarzyszenie zwykłe będzie musiało przedstawić: pisemną zgodę/uchwałę wszystkich członków na zawarcie umowy grantowej, pełnomocnictwo dla zarządu/przedstawicieli stowarzyszenia do podpisania umowy grantowej w imieniu stowarzyszenia;

Fundacje działające na mocy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2167 z późn. zm.); o grant nie mogą ubiegać się fundacje z zarządem jednoosobowym, które nie posiadają organu nadzoru; Związki stowarzyszeń utworzone na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261);

Spółdzielnie socjalne; spółdzielnia socjalna może ubiegać się o grant, tylko jeżeli jej członkami są wyłącznie osoby fizyczne i/lub organizacje pozarządowe i/lub kościelne osoby prawne6 w rozumieniu Ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2085);

Spółki non-profit (spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, które nie działają w celu osiągnięcia zysku, przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników; warunki te muszą znajdować się w umowie lub statucie spółki);

ponadto: Koła gospodyń wiejskich utworzone na podstawie Ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U. z 2020 r. poz. 553, 932), działające jako stowarzyszenie na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261) lub działające jako samodzielne kółko rolnicze na podstawie Ustawy z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników (Dz.U. 2019 poz. 491); kwota grantu nie może przekraczać określonej przez zebranie członkiń koła najwyższej sumy zobowiązań, jakie może zaciągnąć podmiot; Kościelne osoby prawne spełniające kryteria wymienione w poprzednim akapicie, działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania.

WYSOKOŚĆ DOTACJI: Kwota przeznaczona na granty w tym konkursie wynosi 360 000 EUR z Funduszy Norweskich.

W konkursie można składać wnioski na jeden typ grantów na rozwój organizacji:

  • minimalna kwota grantu: 10 000 EUR
  • maksymalna kwota grantu: 12 000 EUR,

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 8 maja 2023 roku, godz. 12.00 w południe czasu polskiego.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: Działania finansowane z mikrograntów na rozwój młodych organizacji mogą być realizowane przez minimum 6 miesięcy, a maksymalnie przez 8 miesięcy. Działania należy rozpocząć najwcześniej 1 sierpnia 2023 roku, a najpóźniej 1 października 2023 roku.

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu: www.aktywniobywatele-regionalny.org.pl/mikrogranty/?fbclid=IwAR1oHdklV-yrsdSNNyp94g5ziIlGazCBa6ibs5rTXJ4MIIpGUmap0F6Is4Q

KONTAKT: W przypadku pytań lub wątpliwości związanych ze ubieganiem się o granty prosimy o kontakt z konsultantkami i konsultantami regionalnymi, którzy odpowiedzą na pytania związane z Programem: zasadami aplikowania o granty i formalnym procesem przygotowywania wniosku. Ich dane kontaktowe znajdują się na stronie: www.aktywniobywatele-regionalny.org.pl/kontakt/

To top